Rozhodnutí č.33/2012 III.část

9. listopadu 2012 v 12:51 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
V

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Ve lhůtě do 6.11.2012 neuplatnili účastníci řízení žádné námitky.

Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:Závazným stanoviskem

-Smlouvami o právu provést stavbu s vlastníky pozemků stavbou dotčenýcha smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

-Vyjádřením MěÚ Znojmo ODze dne 17.9.2012 pod č.j.MUZN 77370/2012/Za

-VyjádřenímSÚS Znojmo ze dne 14.12.2010 pod č.j. 19762/2010

-Závazným stanoviskem MěÚZnojmo OŠKaPP ze dne 20.04.2011 pod č.j.MUZN 27162/2011

-Vyjádřením E.ON a souhlasem v OP ze dne 29.8.2012 M18531-Z051227804

-Vyjádřením O2 ze dne 12.7.2012 pod č.j. 119108/12

-Vyjádřením RWE ze dne 28.8.2012 pod č.j.5000676169 a smlouvou o podmínkách napojení ze dne 21.3.2012

-Vyjádřením VAS Znojmo ze dne 27.8.2012 pod č.j. 1668/15/12

-Vyjádřením ČR-MO VUSS Brno ze dne 7.9.2012 pod č.j.6338/29799/2012-1383-ÚP-BR

-Souhlasem ObceZálesí

-Vyjádřením SÚS Znojmo ze dne 24.4.2012 pod č.j. 5418/2012

Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí a jsou archivovány u spisu na zdejším stavebním úřadě.Při posuzování žádosti podle § 90stavebního zákona stavební úřad zjistil, žežádost je v souladu s navrhovanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s výsledkemřešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení..

Stavba je umisťovaná do lokality : do zastavěného území Obce Zálesí , do zeleného pásu pravé krajnice komunikace silnice II/408 v km44,532-44,543 s odstupem od sousedních pozemku max.1m. Do lokality bez chráněných zájmů zvláštními právními předpisy. Plynovodní potrubí bude uloženo na částech pozemků č.parc. 214, 184, 216/2 a 216/1 v kat.území Zálesí u Znojma v ochranných pásmech distribuční soustavy v provozování ECZR, O2 . Stavba ve své konečné fázinebude mít vliv na životní prostředí, zdraví osob a zdravých životních podmínek. Stavba je v souladu se schváleným územním plánem Obce Zálesí.

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemkůsousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Arnošt Kisling, Zálesí,Obec Zálesí, Kristýna Brenkusová,Mgr. Marie Plačková,Marie Střechová,Správa a údržba silnic JmK p.o., IČO 70932581,E.ON Distribuce, a.s.,Jihomoravská plynárenská, a.s., Telefónica 02 Czech Republic, a.s.,Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánůvyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Odůvodnění - stavební řízení:

Stavební úřad opatřením ze dne 26.9.2012 oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Současně nařídil ústní jednání, které se uskutečnilo dne 6.11.2012. O jeho výsledku byl sepsán protokol a je uložen u spisu.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb, které mají společnou hranici se stavebním pozemkem parc. č.214, 184, 216/2, 216/1 vkat. území Zálesíu Znojma tj. vlastníků pozemků stavbou dotčených a vlastníkům sousedních pozemků.

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Ve lhůtě do 6.9.2012 neuplatnili účastníci řízení žádné námitky.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska, stanovil podmínky pro provedení stavby a schválil plán kontrolních podmínek. Zjistil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací s podmínkami územního rozhodnutí a stavba splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Projektová dokumentace byla zpracovaná oprávněnou autorizovanou osobouIng. Miroslav Sochůrek ČKAIT - 1002017

Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Účastníci stavebního řízení

Arnošt Kisling, Zálesí,Obec Zálesí, Kristýna Brenkusová,Mgr. Marie Plačková,Marie Střechová,Správa a údržba silnic JmK p.o.,, IČO 70932581,E.ON Distribuce, a.s.,Jihomoravská plynárenská, a.s., Telefónica 02 Czech Republic, a.s.,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili námitky ani další připomínky

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

Nebyla přítomná

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí, výroku č.I a č.II. se mohou účastníci řízení do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Brno, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu, doplněným podle § 37 odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 správního řádu potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Dále musí obsahovat údaje o tom proti kterému rozhodnutí směřuje v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost řízení jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.Případné odvolání do výroku č.I. má odkladný účinek i po nabytí právní moci navazující části výroku č.II., tohoto rozhodnutí v souladu s § 140 odst.7 správního řádu.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

V souladu s ustanovením § 74 odst. 2 správního řádu č.500/2004 Sb., bylo nutno odložit vykonatelnost výroku č.II. (stavebního povolení) do doby nabytí právní moci výroku č.I. (územního rozhodnutí), vzhledem k tomu, že rozhodnutí jako celek je vykonatelné až po nabytí právní moci obou části výroku rozhodnutí.

Rozhodnutí o umístění a provedení stavby je dle § 73 odst.2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.


Stavebník je povinenštítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveništěa ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.


Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Hana Samková

pověřená vedením stavebního úřaduCejpková Jiřina

Oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Šumná a Obce Zálesí, se žádostí o vyvěšení v podobě umožňující dálkový přístup a navrácení zpět po sejmutí.Vyvěšeno dne: ..............................Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.Obdrží:

Účastníci územního řízení

Navrhovatel (dodejky)


Arnošt Kisling, Zálesí č.p. 72, 671 02ŠumnáObec Zálesí, IDDS: qxzaz6a


Ostatní známí účastníci řízení veřejnou vyhláškou
Kristýna Brenkusová, Zálesí č.p. 33, 671 02Šumná
Mgr. Marie Plačková, Lidická č.p. 286, 676 02Moravské Budějovice 2
Marie Střechová, Zálesí č.p. 73, 671 02Šumná
Obec Zálesí, IDDS: qxzaz6a
Správa a údržba silnic JmK p.o., IČO 70932581, pracoviště Znojmo, Kotkova 24, IDDS: k3nk8e7


E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DLSS Brno, IDDS: d79ch2h


dotčené správní úřadyDS
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor dopravy, IDDS: ns4a987


Účastníci stavebníhořízení

Žadatel(dodejky)


Arnošt Kisling, Zálesí č.p. 72, 671 02ŠumnáObec Zálesí, IDDS: qxzaz6a


Ostatní známí účastníci řízení dodejky, DS
Kristýna Brenkusová, Zálesí č.p. 33, 671 02Šumná
Mgr. Marie Plačková, Lidická č.p. 286, 676 02Moravské Budějovice 2
Marie Střechová, Zálesí č.p. 73, 671 02Šumná
Obec Zálesí, IDDS: qxzaz6a
Správa a údržba silnic JmK p.o.,, IČO 70932581, pracoviště Znojmo, Kotkova 24, IDDS: k3nk8e7

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DLSS Brno, IDDS: d79ch2h


dotčené správní úřadyDS
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor dopravy, IDDS: ns4a987

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.