Rozhodnutí č.33/2012 II.část

9. listopadu 2012 v 12:50 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
15.30 dnů před dokončením stavy požádáte o kolaudační souhlas stavby a předložíte vyjádření dotčených orgánů ke kolaudačnímu souhlasu včetně revizních a tlakových zkoušek a zaměření skutečného provedení stavby.

16.Povedete stavební deník v souladu s Vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb dle § 6 a přílohy č. 5 této vyhlášky.

17.Učiníte opatření k zabránění úniku pevných , kapalných a plynných látek poškozujících okolní pozemky

18.Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č.309/2006 Sb., a nařízení vládyč. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude dodrženo:

19.Stavební práce, výkopové práce budou vedeny tak, aby byla zajištěna minimální prašnost. V případě potřeby budou přijata odpovídající opatření, která nadměrné prašnosti zabrání

20.Investor stavby musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadována mechanická pevnost a stabilita, ochrana životního prostředí a bezpečnost užívání.

21.Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

22.Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a)Závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu

23.Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

24.Stavba bude prováděna svépomocí, odborné práce odbornou firmou, která bude oznámena zdejšímu stavebnímu úřadu

25.Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl.č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebníchpracích a zajistit ochranu zdraví a života osob, zvířat na staveništi

26.Bude dodržena vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a na ně

navazujících českých technických norem týkající se předmětné stavby

27.Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 (zákon o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

28.Budou dodrženy prostorové normy od stávajícího vedení technické infrastruktury, v blízkosti vedení budou výkopové práce prováděny ručně.

29.Při provádění stavby , nesmí vzniknout škoda vlastníkům sousedních nemovitostí a tito nesmí býtani jinak obtěžováni stavebními vlivy. Případnéškody vzniklé prováděním stavby, hradí stavebník a musí být odstraněny neprodleně.

30.Staveniště musí být zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno řádně a bezpečně stavbu provádět

31.Na stavbě musí být k dispozici ověřená PD a všechny doklady týkající se předmětné stavby, popř.kopieavedený stavební deník.

Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba

povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být

chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě

do dokončení stavby.III.

Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci územního rozhodnutí. Podle § 74 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisůse odkládá vykonatelnost výroku č.II (stavebního povolení) tohoto rozhodnutí do nabytí právní moci výroku č.I. (územního rozhodnutí).Účastníci řízení na něž se vztahujerozhodnutí správního orgánu:

Arnošt Kisling, nar. 26.7.1983, Zálesí 72, 671 02ŠumnáOdůvodnění:

Dne 20.9.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu, poznamenaným pouze do spisu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 6.11.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol a je součástí spisu.

Stavební úřad účastníky řízení poučil dle správního řádu č.500/2004 Sb., jeho ustanovení § 36 odst.2 a 3.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Odůvodnění - územní rozhodnutí:

Protože v dotčeném území je vydán územní plán, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona oznámil stavební úřad zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou.

Na úřední desce Obce Šumná bylo oznámení vyvěšeno dne 26.09.2012a sejmuto dne 12.10.2012

Na úřední desce Obce Zálesí bylo oznámení vyvěšeno dne 1.00.2012a sejmuto dne 19.10.2012

Informovanostinvestora o tom, že podal žádosto územní rozhodnutí byla vyvěšenavden oznámení o zahájení řízenína veřejněpřístupném místě stavby na rozvaděči pro novostavbu rodinného domu ZálesíV elektronické podobě na úřední desce bylo vyvěšeno v den vypsání oznámenítj. dne 26.9.2012v 14.29 hod.V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníkůve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona.

Předmětné pozemky stavbou dotčeny jsou ve vlastnictví Plačkové Marie a Střechové Marie, Obce Zálesí, Správy a údržby silnic JmK p.o., pracoviště Znojmo, Kotkova 24. Dojde k dotčení s technickou infrastrukturouVAS Třebíč, JMPa O2. Dále Obci Zálesí příslušnou ve věci územního plánu v daném území.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.