Rozhodnutí č.33/2012 I.část

9. listopadu 2012 v 12:48 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska

OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149

SPIS. ZN.:
1351/2012/JC
Č.J.:
1616/2012
VYŘIZUJE:
Jiřina Cejpková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
8.11.2012ROZHODNUTÍ č.33/2012Výroková část:

Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 20.9.2012 podal

Arnošt Kisling Dis, nar. 26.7.1983, Zálesí 72, 671 02 Šumná

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:


I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y


prodloužení stávajícího plynovodního vedení STLPE DN 63 o 16,60m a nové STL přípojky pro novostavbu rodinného domu stojícího na pozemku č.parc. 216/1 STLPE DN32 o dl.14,5, včetně skříně HUP, končící na hranici pozemků č.parc. 216/1 a 216/2 v novostavbě oplocení


II . Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí

některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

prodloužení stávajícího plynovodního vedení STLPE DN 63 o 16,60m a nové STL přípojky pro novostavbu rodinného domu stojícího na pozemku č.parc. 216/1 STLPE DN32 o dl.14,5, včetně skříně HUP, končící na hranici pozemků č.parc. 216/1 a 216/2 v navrhovaném oplocení


(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 184, 214, 216/1, 216/2 v katastrálním území Zálesí u Bítova.


Stavba obsahuje:

- prodloužení stávajícího plynovodu o 16,60 m, STLPE DN 32 napojením na stávající plynovod STL PE DN 63 na pozemku č.parc. 214 (v předzahrádce rodinného domu č.p.73 v Obci Zálesí), který přechází na pozemek č.parc. 184 a je veden jihovýchodním směrem ve vzdálenosti max.1,00m od stávajícího oplocení RD č.p.73, kde bude ukončen po 16,60m

- STL Plynovodní přípojka o dl.14,5m STLPE 32, s ochranným pláštěm PE 100, SDR 11 napojením na nový prodlužovaný plynovod je veden od napojeného místa jihozápadním směrem ve vzdálenosti 1,40m od stávajícího oplocení sousedního pozemku č.parc. 214, která bude ukončena ve zděné skříni HUP

- Skříň HUP umístěnou na hranici pozemků č.parc.216/2 a 216/1 vše v kat.území Zálesí u Bítova


II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem v měřítku 1:250, který předložil navrhovatel jako podklad pro vydání tohoto rozhodnutí, který obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Sochůrek autorizovaný technik pro pozemní stavby; která byla ověřena a schválena JMP, a.s. pod č.j. 5000676169 ze dne 28.8.2012, ze které vyplývají hlavní technické detaily stavby, její umístění, provádění , organizace výstavby, její členění a užívání, splnění požadavků daných zvláštními právními předpisy, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Dodržíte ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

4. Stavební činnost se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Zásahy do terénu je stavebník, v souladu s § 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., povinen již v době přípravy stavby oznámit archeologickému ústavu ( Archeologický ústav akademie věd ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno ) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

5. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. Jedná se o nadzemní vedení NN a podzemní vedení NN . Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále budou dodržena platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení. Jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR ohlásíte na tel. číslo 800 225 577.

6. V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN,. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č.309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude dodrženo: zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v PD a musí odpovídat ČSN 332000-5-52, ČSN 736005 a PNE 333302 respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č.458/2000 Sb., v platném znění a postupováno dle ČSN EN 50110-1 při umisťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.

7. Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.tel. 515364758

8. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.

9. Neprodleně ohlásíte jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonu č. 800 225 577.

10. Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic a.s.. Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK . Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozuměn s tím, že: a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení. b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče". c) Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. s vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap. II. čl.1.,4. a 5.) d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap. XII. čl.1.). e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti. f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti, zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě - Jaroslav Šula, tel.5411341221, 602760304 (dále jen POS). v prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu , stanoveného POS. g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě.

11. V plném rozsahu bude respektováno vyjádření RWE ze dne 28.08.2012 pod č.j. 5000676169, které včetně schválené projektové dokumentace bude k dispozici na stavbě

12. S odpady, které během realizace vzniknou bude nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Povedete jejich evidenci v souladu s § 21 vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a v souladu s plánem odpadového hospodářství JmK Brno, vyhl.č. 309/2004 uveřejněná ve Věstníku JmK částka 16, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství JmK. Její kopie bude předložena při kolaudačním souhlasu stavby. Pokud budou v rámci stavby vznikat nebezpečné odpady musí mít realizační firma před zahájením prací platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech vydaný místně příslušným orgánem státní správy, jímž je OŽP MěÚ Znojmo.

13. Uložení plynovodního potrubí v pomocném silničním pozemku bude uloženo v chráničce v hl.2,00m pod nivelitou vozovky a ve vzdálenosti max.1,00m od stávajícího oplocení. Pozemek před započetím prací převezme firma (předmětný úsek),protokolárně s SÚS JMK Znojmo, po dokončení prací předá též protokolárně organizaci SÚS. Po výkopu bude pozemek uveden do původního stavu. Nesmí být narušeno odvodnění, odvodňovací zařízení silnice

14. Nejméně 30 dnů před zahájením stavebních prací je třeba požádat MěÚ Znojmo OD o povolení případného omezení provozu na výše uvedené silnici č.II/408 a případné stanovení úpravy provozu dopravním značením, které musí být odsouhlaseno Krajským ředitelstvím Policie ČR, DI Znojmo, ale předem musí být povoleno zvláštní užívání silnice II/408, v souladu s ustanovením § 25 zák.č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Žádost musí obsahovat náležitosti podle ustanovení § 40 vyhl.č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a vyjádření SÚS JMK, p.o.k, oblast Znojmo.


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.