oznámení zahájení územního řízení

14. listopadu 2012 v 12:56 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1570/2012/JC
Č.J.:
1655/2012
VYŘIZUJE:
Jiřina Cejpková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
14.11.2012

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Tomáš Petržela, nar. 12.12.1981, Smetanova 1016/11, 669 02 Znojmo 2
(dále jen "žadatel") podal dne 29.10.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Změna stavby týkající se rekonstrukce objektu č.p.17 a to v I.etapě
na pozemku parc. č. 22 v katastrálním území Horní Břečkov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
18. prosince 2012 (úterý) v 10.00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě samém, Horní Břečkov č.p.17.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Šumná, úřední dny: Po a St 8.00 - 17.00).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění dle správního řádu §36..
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Samková Hana
Pověřena vedením stavebního úřadu
Jiřina Cejpková
oprávněná úřední osoba
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Šumná a Obce Horní Břečkov se žádostí o vyvěšení v podobě umožňující dálkový přístup a navrácení zpět po sejmutí .
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Tomáš Petržela, Smetanova č.p. 1016/11, 669 02 Znojmo 2
Obec Horní Břečkov, Čížov, Horní Břečkov
ostatní známí účastníci řízení (veřejnou vyhláškou)
Martin Adam, Micmanice č.p. 333, 671 29 Strachotice
Marie Adamová, Sokolovská č.p. 2868/2, 671 81 Znojmo 5
Dušan Doležal, Horní Břečkov č.p. 87, 671 02 Šumná
Petra Doležalová, Horní Břečkov č.p. 87, 671 02 Šumná
Kateřina Olšanská, Na Kopečku č.p. 324, 671 82 Dobšice
E.ON Distribuce, a.s.,, IDDS: nf5dxbu
Obec Horní Břečkov, Čížov, Horní Břečkov

dotčené správní úřady DS
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IČO 70884099, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
Správa Národního parku Podyjí, IDDS: 5qur2qf

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.