Ozn. zahájení ÚŘ na studnu u RCH v k.ú.Oslnovice

2. listopadu 2012 v 9:45 | Hana Samková |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1519/2012/HS
Č.J.:
1597/2012
VYŘIZUJE:
Hana Samková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
2.11.2012

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Pavel Kaláb, nar. 6.7.1965, Na Svahu 908/2, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1,
Jaroslava Kalábová, nar. 9.5.1967, Na Svahu 908/2, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1,
Jiřina Konvičná, nar. 13.9.1958, Pražská 1530/10, 669 02 Znojmo 2,
Vlastimil Konvičný, nar. 25.8.1958, Pražská 1530/10, 669 02 Znojmo 2
(dále jen "žadatel") podal dne 18.10.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Vrtaná studna pro rekreační chaty e.č. 431 a 433 Oslnovice
na pozemku parc. č. 1304/1 v katastrálním území Oslnovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
- Vrtanou studnu hloubka 29 m a přípojky vody k RCH e.č. 431 a 433 Oslnovice
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
6. prosince 2012 (čtvrtek) v 9,00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři Stavebního úřadu OÚ Šumná.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Šumná, úřední dny: Po a St 8 - 17).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Hana Samková
pověřená vedením stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Šumná, Obce Oslnovice a způsobem umožňujícím elektronický přístup.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
žadatelé:
Pavel Kaláb, Na Svahu č.p. 908/2, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
Jaroslava Kalábová, Na Svahu č.p. 908/2, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
Jiřina Konvičná, Pražská č.p. 1530/10, 669 02 Znojmo 2
Vlastimil Konvičný, Pražská č.p. 1530/10, 669 02 Znojmo 2
ostatní účastníci řízení obdrží veřejnou vyhláškou:
Milada Matúšková, Konice č.p. 89, 669 02 Znojmo
František Šumpela, Husova č.p. 159, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Marie Šumpelová, Husova č.p. 159, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
E.ON Česká republika, s.r.o.,regionální správa Znojmo, IDDS: 3534cwz
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, LS Znojmo, IDDS: e8jcfsn

dotčené správní úřady
Krajský úřad JmK Brno, IČO 70888337, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor školství, kultury a památkové péče, IDDS: ns4a987
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987

 


Komentáře

1 Vojtěch | 20. září 2014 v 14:35 | Reagovat

Potřebujete studnu? Nevíte jak na to? Co budete potřebovat a čím se nenechat zaskočit? Pak si přečtěte článek www.erada.cz/?p=295 . Dozvíte v něm jak poznat seriózní firmu, pokud uvažujete o realizaci na klíč, proč nepodceňovat stavební povolení, jak dlouho to celé trvá, jak hluboko kopat a další užitečné věci.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.