ÚR- Zpevněná plocha Oslnovice - 2.část

4. října 2012 v 9:38 | Hana Samková |  Úřední deska
.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Oslnovice, Oslnovice 18, 671 07 Uherčice u Znojma
Jan Miklátek projektová a inženýrská činnost, Zátiší 405, 671 03 Vranov nad Dyjí
Jaroslav Apeltauer, Hradecká 508, Staré Město, 588 56 Telč
Vlasta Dvořáčková, Křeč 82, 394 95 Křeč
Marek Komenda, Přízřenická 1024, 664 42 Modřice
Obec Oslnovice, Oslnovice 18, 671 07 Uherčice u Znojma
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, P.O.BOX 134, 130 11 Praha 3
Odůvodnění:
Dne 10.8.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno na úřední desce Obce Šumná, Obce Oslnovice a elektronicky. Veřejnost byla informována vyvěšením záměru na místě stavby.
Účastníci řízení se mohli před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Znojmo, odbor ŽP
- Vlastníci technické infrastruktury (E.ON, VAS, RWE, Telefonica)
- Vlastníci dopravní infrastruktury (Obec Oslnovice)
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Oslnovice, Oslnovice 18, 671 07 Uherčice u Znojma
Jan Miklátek projektová a inženýrská činnost, Zátiší 405, 671 03 Vranov nad Dyjí
Jaroslav Apeltauer, Hradecká 508, Staré Město, 588 56 Telč
Vlasta Dvořáčková, Křeč 82, 394 95 Křeč
Marek Komenda, Přízřenická 1024, 664 42 Modřice
Obec Oslnovice, Oslnovice 18, 671 07 Uherčice u Znojma
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, P.O.BOX 134, 130 11 Praha 3
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Nebyly uplatněny.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Bez připomínek.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Hana Samková
pověřená vedením stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Šumná, Obce Oslnovice a elektronicky. Po sejmutí z úřední desky vraťte zpět zdejšímu stavebnímu úřadu.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Oslnovice, IDDS: prra27v
zastoupená zplnomocněným zástupcem:
Jan Miklátek projektová a inženýrská činnost, Zátiší č.p. 405, 671 03 Vranov nad Dyjí
Ostatní účastníci obdrží veřejnou vyhláškou:
Jaroslav Apeltauer, Hradecká č.p. 508, Staré Město, 588 56 Telč
Vlasta Dvořáčková, Křeč č.p. 82, 394 95 Křeč
Marek Komenda, Přízřenická č.p. 1024, 664 42 Modřice
Obec Oslnovice, IDDS: prra27v
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IČO 60193336, DLSS Brno, IDDS: d79ch2h

dotčené správní úřady
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987

 


Komentáře

1 Michael Kors Outlet Online | E-mail | Web | 19. října 2012 v 8:04 | Reagovat

The search for such a site, my heart is full of pride incomparable; finally let me in the first place, the first time the first location to find such a good website. You gently to visit Michael Kors Outlet Online will not surprise accident!Thanks for your support!

2 Oakley Sunglasses Outlet | E-mail | Web | 19. října 2012 v 8:04 | Reagovat

Very good article and gave a lot of help of you readers, is fun to watch all the unhappy things are all forgotten; thank you publish such a good blog. Thank you for bringing us joy! Thank you!

3 commercial cleaning | E-mail | Web | 12. září 2017 v 15:07 | Reagovat

Pests don't just create nuisance they also can at the same time cause severe health worries. There happen to be many unwanted pests control treatments in the market. But have you learnt that high usage may very well be dangerous into the family.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.