ÚR - Zpevněná plocha Oslnovice - 1.část

4. října 2012 v 9:37 | Hana Samková |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1159/2012/HS
Č.J.:
1400/2012
VYŘIZUJE:
Hana Samková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
2.10.2012

ROZHODNUTÍ č. 32/2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 10.8.2012 podala
Obec Oslnovice, Oslnovice 18, 671 07 Uherčice u Znojma,
Zastoupená zplnomocněným zástupcem:
Jan Miklátek projektová a inženýrská činnost, IČO 13399462, Zátiší 405, 671 03 Vranov nad Dyjí
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
Zpevněná plocha před obecním hřbitovem v Oslnovicích
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 640/3 (ostatní plocha), parc. č. 685/9 (orná půda), parc. č. 1453/6 (ostatní plocha), parc. č. 1453/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Oslnovice.
Druh a účel umisťované stavby:
- Jedná se o novostavbu zpevněné plochy v prostoru před obecním hřbitovem, která bude sloužit pro přístup z místní komunikace na obecní hřbitov. K tomuto zpřístupnění bude využitý i stávající propustek, situovaný v místě budoucího sjezdu.
Zpevněná plocha o rozloze 298 m2 bude mít povrch z žulových odseků vzniklých při výrobě žulových silničních kostek. Tyto odseky budou kladeny na zhutněné štěrkové lože tl. 30 cm a budou zaspárovány prosívkou. Zpevněná plocha bude sloužit ke zpřístupnění obecního hřbitova.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna na částech pozemků parc.č. 640/3 (ostatní plocha), parc. č. 685/9 (orná půda), parc. č. 1453/6 (ostatní plocha), parc. č. 1453/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Oslnovice, podle situačního výkresu, který je součástí schválené projektové dokumentace.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
- Stavba nebude mít vliv na sousední parcely.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Dodržíte ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
3. Při provádění stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozuměn s tím, že: a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení. b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče". c) Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. s vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II. čl.1.,4. a 5.) d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap. XII. čl.1.). e) Upozorní pracovníky, kterí budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti. f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti, zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., pověřeného ochranou sítě - Jaroslav Šula, tel.541134314, 602760304 (dále jen POS). v prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu , stanoveného POS. g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě.
4. Při provádění prací nedojde k poškození lesního porostu.
5. Lesní pozemky nebudou použity pro zařízení staveniště.
6. Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
7. Katastrální úřad ve Znojmě vyřadí dotčenou plochu zemědělské půdy z evidence zemědělské půdy na základě na základě pravomocného územního rozhodnutí v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb.
8. S odpady, které během realizace vzniknou bude nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Povedete jejich evidenci v souladu s § 21 vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a v souladu s plánem odpadového hospodářství JmK Brno, vyhl.č. 309/2004 uveřejněná ve Věstníku JmK částka 16, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství JmK. Její kopie bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Pokud budou v rámci stavby vznikat nebezpečné odpady musí mít realizační firma před zahájením prací platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech vydaný místně příslušným orgánem státní správy, jímž je OŽP MěÚ Znojmo.
9. Povedete jednoduchý záznam o stavbě v souladu s Vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby dle § 6 a přílohy č. 5 této vyhlášky.
10. Stavba nevyžaduje vydání ohlášení ani stavební povolení.
11. Po dokončení stavby požádáte o vydání kolaudačního souhlasu.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.