ÚR+SP úprava silážního žlabu Horní Břečkov 2.část

29. října 2012 v 14:12 | Hana Samková |  Úřední deska
Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí
- Krajská hygienická stanice Jmk se sídlem v Brně
- Povodí Moravy s.p. Brno
- Krajská veterinární správa pro JmK
- ČR - Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Brno
- Správa Národního parku Podyjí, Znojmo
- Česká spořitelna a.s.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
PODYJÍ, a.s., Horní Břečkov 72, 671 02 Šumná
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 - Krč
Obec Horní Břečkov, Horní Břečkov, 671 02 Šumná
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Nebyly uplatněny.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Bez připomínek.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Hana Samková
pověřená vedením stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Šumná a Obce Horní Břečkov, dále způsobem umožňujícím elektronický přístup. Po sejmutí z úřední desky vraťte zpět zdejšímu stavebnímu úřadu.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci územního řízení (dodejky)
žadatel:
PODYJÍ, a.s., IDDS: he2tsda
Obec Horní Břečkov, IDDS: gdcbmaf - se žádostí o vyvěšení na úřední desku obce
Ostatní účastníci řízení obdrží veřejnou vyhláškou:
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČO 71009191, územní pracoviště Znojmo, IDDS: jaaai36
Krajská veterinární správa, K Suchopádu č.p. 273, Přímětice, 669 43 Znojmo 4
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987
Povodí Moravy s.p,, IDDS: m49t8gw
Správa Národního parku Podyjí, IDDS: 5qur2qf

účastníci stavebního řízení (dodejky)
žadatel:
PODYJÍ, a.s., IDDS: he2tsda
Obec Horní Břečkov, IDDS: gdcbmaf - se žádostí o vyvěšení na úřední desku obce
Ostatní účastníci řízení obdrží veřejnou vyhláškou:
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČO 71009191, územní pracoviště Znojmo, IDDS: jaaai36
Krajská veterinární správa, K Suchopádu č.p. 273, Přímětice, 669 43 Znojmo 4
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987
Povodí Moravy s.p,, IDDS: m49t8gw
Správa Národního parku Podyjí, IDDS: 5qur2qf

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.