ÚR+SP úprava silážního žlabu Horní Břečkov 1.část

29. října 2012 v 14:11 | Hana Samková |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1290/2012/HS
Č.J.:
1563/2012
VYŘIZUJE:
Hana Samková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
26.10.2012

ROZHODNUTÍ č. 31/2012


Výroková část:
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 11.9.2012 podal
PODYJÍ, a.s., IČO 60705299, Horní Břečkov 72, 671 02 Šumná
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
s t a v e b n í p o v o l e n í
na stavbu:

Úprava silážního žlabu
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 307/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 307/6 (orná půda), parc. č. 318/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Horní Břečkov.
Stavba obsahuje:
- SO-01
Bude provedena přístavba a úprava stávajícího silážního žlabu umístěného na výše uvedených parcelách uvnitř areálu Podyjí a.s. v Horním Břečkově. Jedná se o přestavbu stávajícího silážního žlabu na speciální silážní žlab o 4 komorách pro skladování siláží a senáží o sušině vyšší než 30% a kapacitě jednotlivých komor K1 pro travní senáže o objemu 2253 m3 a 900 t hmoty, K2 určené pro kukuřičnou siláž o objemu 2400 m3 a 1440 t hmoty, K3 pro kukuřičnou siláž o objemu 2400 m3 a 1440 t a K4 pro travní senáže o objemu 2250 m3 a 900 t skladované hmoty. Šířka stávajícího silážního žlabu bude zvětšena o 2,95m na obě strany.
- SO - 02
Úprava silážní kanalizace k odvedení silážních vod z SO-01, v délce 24m.
- SO - 03
Úprava dešťové kanalizace k odvedení dešťových vod z SO-01 v délce 35m.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Dodržíte ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
3. Pro účely přístavby silážního žlabu a zpevněných ploch byl vydán souhlas k trvalému odnětí půdy o výměře 1164 m2 , parc.č. 307/6 v k.ú. Horní Břečkov, ze zemědělského půdního fondu. Stavebník provede skrývku ornice o mocnosti minimálně 30 cm z celé odnímané plochy záboru a tato bude rozprostřena na nezastavěnou část výše uvedeného pozemku. Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Katastrální úřad ve Znojmě vyřadí dotčenou plochu zemědělské půdy z evidence zemědělské půdy na základě pravomocného rozhodnutí o povolení stavby v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona o ZPF.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval FARMTEC a.s., oblastní ředitelství Litomyšl; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude prováděna odbornou firmou.
4. S odpady, které během realizace vzniknou bude nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Povedete jejich evidenci v souladu s § 21 vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a v souladu s plánem odpadového hospodářství JmK Brno, vyhl.č. 309/2004 uveřejněná ve Věstníku JmK částka 16, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství JmK. Její kopie bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Pokud budou v rámci stavby vznikat nebezpečné odpady musí mít realizační firma před zahájením prací platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech vydaný místně příslušným orgánem státní správy, jímž je OŽP MěÚ Znojmo.
5. Při stavbě dodržíte požadavky dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, dále požadavky dané Českou technickou normou č. ČSN 73 4501 "Stavby pro hospodářská zvířata - základní požadavky".
6. Veškeré používané stavební a nátěrové hmoty přicházející do styku se skladovaným krmivem budou doloženy dokladem o shodě k použití pro daný účel - skladování silážovaných a senážovaných krmiv.
7. K odclonění stavby silážního žlabu od okolní krajiny z východní a severní strany, bude vysazena izolační zeleň (ořešák královský, lípa velkolistá, jeřáb oskeruše). Výsadba zeleně bude provedena ve vhodném agrotechnickém termínu, nejpozději však do dvou let od zahájení stavebních prací.
8. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Před zahájením užívání stavby požádáte stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy a geometrický plán podle § 122 stavebního zákona.
10. K závěrečné kontrolní prohlídce bude doložen atest od materiálů použitých na realizaci silážního žlabu, ze kterých bude zřejmé, že je odolný proti působení a průsaku skladovaných závadných látek. Dále bude doložen doklad o provedené zkoušce nepropustnosti stávajících jímek (dle § 39 odst. 4 písm d) vodního zákona se jedná o povinnost provádět tyto zkoušky 1x za 5 let), kterou provede dle § 3 a vyhl. č. 450/2005 Sb. odborně způsobilá osoba ve smyslu ustanovení § 6a uvedené vyhlášky.
Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci územního rozhodnutí.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
PODYJÍ, a.s., Horní Břečkov 72, 671 02 Šumná

Odůvodnění:
Dne 11.9.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 23.10.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Oznámení o zahájení řízení bylo doručeno účastníkům územního řízení vyvěšením na úřední desku Obce Šumná a Horní Břečkov a způsobem umožňujícím elektronický přístup. Stavebníkem bylo oznámení zveřejněno před areálem společnosti Podyjí, a.s. Horní Břečkov.
Účastníkům řízení byla dána možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb.
Občanské sdružení Přátelé Podyjí o.s., Lesná 74 bylo informováno o zahajovaném správním řízení. Nevyužilo možnosti přihlásit se za účastníka řízení, proto v tomto případě postavení účastníka řízení nemá.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.