ÚR - oplocení a úprava sjezdu - 1.část

15. října 2012 v 12:35 | Hana Samková |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1165/2012/HS
Č.J.:
1468/2012
VYŘIZUJE:
Hana Samková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
12.10.2012

ROZHODNUTÍ č. 34/2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 13.8.2012 podali
Milan Makovička, nar. 16.12.1969, Štítary 276, 671 02 Šumná,
Romana Makovičková, nar. 2.8.1974, Štítary 276, 671 02 Šumná
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
Oplocení a úprava vjezdu k rodinnému domu
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 148/28 (ostatní plocha) v katastrálním území Štítary na Moravě.
Druh a účel umisťované stavby:
- Vybudování oplocení na hranici parcely č. 148/28 a ohraničení bočních částí parcely. Plot je řešen jako kovový - obloukové výplně osazené na sloupcích z betonových štípaných tvárnic kotvených do betonového základu. Výška oplocení max. 1 m.
Umístění stavby na pozemku:
- Plot je umístěn na severní a jižní strany parcely č. 148/28 v k.ú. Štítary na Moravě
- Boční strana (severní) v délce 11,25 m.
- Boční strana (jižní) v délce 8,97 m.
- Zpevněná plocha 95 m2, bude provedena z betonové zámkové dlažby. Zpevněná plocha bude odvodněna do stávající dešťové kanalizace.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Oplocení bude umístěno mimo silniční pozemek a hlavní dopravní prostor silnice.
3. Pozemek podél silnice nebude oplocen.
4. Oplocení nebude vyšší než 1 metr.
5. Oplocení nebude zasahovat do rozhledového trojúhelníku stávajícího sjezdu.
6. Dodržíte ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
7. Veškerá podzemní zařízení budou před zahájením stavby vytyčena.
8. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. Jedná se o podzemní vedení NN. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále budou dodržena platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení. Jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR ohlásíte na tel. číslo 800 225 577.
V ochranném pásmu podzemního vedení energetického zařízení nebudou prováděny činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob. Dále zde nesmí být prováděny činosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Základy pilířů nesmí zasáhnout do ochranného pásma kabelového vedení, bude umožněn přístup k vedení v kteroukoli denní i noční dobu i bez přítomnosti vlastníka. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON ČR, s.r.o. ze dne 28.11.2011.
9. Při realizaci výše uvedené stavby dojde ke střetu se stávajícím STL plynárenským zařízením ve správě JMP, a.s., které je dle zákona č. 458/2000 Sb. chráněno ochranným pásmem. Dodržíte vyjádření RWE ze dne 5.10.2011, značka 5000530782, zejména:- vytyčení našeho zařízení pracovníky JMP a.s., -zachováte stávající krytí plynovodu a přípojek a dodržíte ČSN 73 6005 tab.1 a 2, - stavba bude respektovat ochranné pásma STL přípojky a plynovodu 1m v intravilánu a 4 m v extravilánu od vytyčeného plynovodu a přípojek, - prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou práce provádět s polohou plynovodního zařízení a upozorníte je , aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1m před a 1m za osou vytyčeného plynovodu těžili zeminu ručně bez použití pneumatických a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení, - budete udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur včetně povrchových znaků na plynovodním zařízení stále přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací, - v případě použití stavebních strojů a mechanizmů zabezpečíte přejezd přes plynovod a přípojky uložení panelů v místě stavby, - řádně zabezpečíte odkryté plynovodní zařízení proti jeho poškození, - neprodleně oznámíte JMP, a.s., každé i sebemenší poškození plynového vedení na tel. 1239.
10. V dané lokalitě se nachází vodovod i kanalizace ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Znojmo. Před zahájením stavby si objednáte vytyčení vodovodu. Nad vodovodním potrubím nesmí být umístěny pilíře zděného plotu. Plot musí být postaven tak, aby bylo možné se dostat v případě poruchy technikou (bagr) k vodovodnímu i kanalizačnímu potrubí. V případě poruchy vodovodu nebo kanalizace může při jeho opravě dojít k poškození plotu a vjezdu. Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz sítí ve správě VAS, a.s. Dodržíte všechny podmínky stanoviska VAS, a.s. divize Znojmo, ze dne 14.8.2012, č.j. 1674/15/12.
11. Při provádění stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozuměn s tím, že: a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení. b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče". c) Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. s vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II. čl.1.,4. a 5.) d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap. XII. čl.1.). e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti. f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti, zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., pověřeného ochranou sítě - Jaroslav Šula, tel.541131221, 602760304 (dále jen POS). v prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu , stanoveného POS. g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě.
12. Podle § 103 písm. d) stavebního zákona nevyžaduje oplocení vydání stavebního povolení ani ohlášení.
 


Komentáře

1 gerimd | 9. ledna 2017 v 10:27 | Reagovat

Kvalitní plotové sloupky-

http://www.naploty.cz/03-sloupky.html

2 Davidwaymn | E-mail | Web | 15. listopadu 2017 v 14:41 | Reagovat

Some people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

The diet pills speed up the metabolic processes. This is the key factor that leads to the burning of all the fats in the body. This means that one passes out lots of urine, which subsequently leads to dehydration. It is imperative that the user take lots of water round the clock. This will help curb dehydration, which can lead to health problems. In addition to that, water offers the required medium for the function of the nutrients and elimination of the fats.

When buying the review of diet pills, it is imperative that one gets the most recommended dose. People tend to compromise the quality and effectiveness of the tablets due to the variation in cost. The low priced pills depict poor quality, which means their effectiveness is not reliable. Some have also been found to cause health problems. The dose should also be taken as recommended. Over dose will not speed up the process but rather lead to complication. This will increase risk of side effects. If the taking of the pill is forgotten, do not take more to compensate for the lost time.

The diet plan enclosed with the diet pills has also to be followed. According to the requirements, the termination of the diet must be done even with no results. This means your body is irresponsive.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.