Rozhodnutí č.35/2012 III.část

31. října 2012 v 14:28 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Zuzana Schlesingerová, Havlíčkova č.p. 393/9, 671 72 Miroslav
Ondřej Schlesinger, Havlíčkova č.p. 393/9, 671 72 Miroslav
Obec Bítov, E.ON Znojmo.,
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Bez námitek
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Nebyla přítomna
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí, výroku č.I a č.II. se mohou účastníci řízení do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Brno, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu, doplněným podle § 37 odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 správního řádu potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Dále musí obsahovat údaje o tom proti kterému rozhodnutí směřuje v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost řízení jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Případné odvolání do výroku č.I. má odkladný účinek i po nabytí právní moci navazující části výroku č.II., tohoto rozhodnutí v souladu s § 140 odst.7 správního řádu.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.
V souladu s ustanovením § 74 odst. 2 správního řádu č.500/2004 Sb., bylo nutno odložit vykonatelnost výroku č.II. (stavebního povolení) do doby nabytí právní moci výroku č.I. (územního rozhodnutí), vzhledem k tomu, že rozhodnutí jako celek je vykonatelné až po nabytí právní moci obou části výroku rozhodnutí.
Rozhodnutí o umístění a provedení stavby je dle § 73 odst.2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím, Stavba bude dokončena do tří let .
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Hana Samková
pověřená vedením stavebního úřadu
Oprávněná úřední osoba
Cejpková Jiřina
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Šumná, Obce Bítov a způsobem umožňující dálkový přístup a se žádostí o navrácení zpět po sejmutí.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci územního řízení
navrhovatel (dodejky)
Zuzana Schlesingerová, Havlíčkova č.p. 393/9, 671 72 Miroslav
Ondřej Schlesinger, Havlíčkova č.p. 393/9, 671 72 Miroslav
Obec Bítov, IDDS: g7mbt6i
ostatní známí účastníci řízení veřejnou vyhláškou
E.ON Distribuce, a.s.,, IDDS: nf5dxbu
Obec Bítov, IDDS: g7mbt6i

dotčené správní úřady
Krajský úřad Jihomoravského kraje, IČO 70888337, Odbor životního prostředí, Nám. Armády č.p. 8, 670 39 Znojmo
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor školství, kultury a památkové péče, IDDS: ns4a987
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987

Účastníci stavebního řízení
navrhovatel (dodejky)
Zuzana Schlesingerová, Havlíčkova č.p. 393/9, 671 72 Miroslav
Ondřej Schlesinger, Havlíčkova č.p. 393/9, 671 72 Miroslav
ostatní známí účastníci řízení DS
E.ON Distribuce, a.s.,, IDDS: nf5dxbu
Obec Bítov, IDDS: g7mbt6i

dotčené správní úřady
Krajský úřad Jihomoravského kraje, IČO 70888337, Odbor životního prostředí, Nám. Armády č.p. 8, 670 39 Znojmo
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor školství, kultury a památkové péče, IDDS: ns4a987
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987

 


Komentáře

1 SergiooD | E-mail | 16. ledna 2017 v 19:09 | Reagovat

I found this page on 17th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it is not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Simply search for:  pandatsor's tools

2 TomkoL | E-mail | Web | 18. ledna 2017 v 12:21 | Reagovat

Máte spoustu zajímavých článků

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.