Rozhodnutí č.35/2012 II.část

31. října 2012 v 14:27 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
V období od 15.06. do 31.08. každoročně se doporučuje v rekreační oblasti neprovádět stavební práce
30. Při výstavbě mohou být použity jen certifikované, nezávadné materiály a technologie.
31. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
32. Stavba bude prováděna odborné práce odbornou firmou a stavební práce svépomocí za odborného vedení stavby Ing.Sulik Miroslav
III.
Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci územního rozhodnutí. Podle § 74 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů se odkládá vykonatelnost výroku č.II (stavebního povolení) tohoto rozhodnutí do nabytí právní moci výroku č.I. (územního rozhodnutí).
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Zuzana Schlesingerová, nar. 11.9.1982, Havlíčkova 393/9, 671 72 Miroslav
Ondřej Schlesinger, nar. 27.5.1978, Havlíčkova 393/9, 671 72 Miroslav

Odůvodnění:
Dne 5.9.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby a stavební řízení o provedení stavby, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu poznamenaným pouze do spisu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 30.10.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol a je součástí spisu.
Námitky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska DO mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Účastníci byli poučeni ve smyslu s ustanovením § 36 odst.2 a 3 správního řádu.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Odůvodnění - územní rozhodnutí:
Protože v dotčeném území je vydán územní plán, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona oznámil stavební úřad zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou.
Na úřední desce Obce Šumná bylo oznámení vyvěšeno dne 24.9.2012 a sejmuto dne 10.10.2012
Na úřední desce Obce Bítov bylo oznámeno dne 27.9.2012 a sejmuto dne 16.10.2012
Informovanost investora o tom, že podal žádost o územní rozhodnutí byla vyvěšena v den oznámení o zahájení řízení na veřejně přístupném místě stavby za oknem rekreační chaty č.e.220 Bítov, lokalita Horka.
V elektronické podobě na úřední desce bylo vyvěšeno v den vypsání oznámení tj. dne 21.09.2012 v 12.17 hod.
V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona.
Předmětné pozemky stavbou dotčeny jsou ve vlastnictví investora , žadatele a Obce Bítov. Dojde k dotčení s technickou infrastrukturou , podzemní vedení NN přípojka a dále Obce Bítov příslušnou ve věci územního plánu v daném území .
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Ve lhůtě do 30.10.2012 neuplatnili účastníci řízení žádné námitky.
Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:
Závazným stanoviskem
- KÚ JMK Brno Odboru ŽP ze dne 20.7.2012 pod č.j. JMK 84255/2012
- MěÚ Znojmo OŠK a PP ze dne 21.9.2012 pod č.j.MUZN 79148/2012
- MěÚ Znojmo ŽP ze dne 24.8.2012 pod č.j. MUZN 70184/2012
- souhlasem Obce Bítov ze dne 10.8.2012 a smlouvou o právu provést stavbu , včetně nájemní smlouvy
- prohlášením odborného vedení stavby
- vyjádřením VUSS, E.ON ČR , VAS , O2
Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí a jsou archivovány u spisu na zdejším stavebním úřadě.
Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s navrhovanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení .
Stavba je umisťovaná do lokality : do zastavitelného území Obce Bítov do rekreační části , v ochranném pásmu lesa, do památkové zóny Vranovsko Bítovsko, významné evropské lokality údolí Dyje. Stavba v konečné fázi nebude mít vliv na životní prostředí, zdraví osob a zdravých životních podmínek. Stavba je v souladu se schváleným územním plánem Obce Bítov, plochy individuální rekrace .
V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění - stavební řízení:
Stavební úřad opatřením ze dne 21.09.2012 oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Současně nařídil ústní jednání, které se uskutečnilo dne 30.10.2012 O jeho výsledku byl sepsán protokol a je součástí spisu.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb, které mají společnou hranici se stavebním pozemkem parc. č. 265/3 a 265/1 kat. území Bítov tj. žadateli a vlastníku pozemku Obci Bítov a vlastníku technické infrastruktury E.ON zemní vedení NN.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Ve lhůtě do 30.10.2012 neuplatnili účastníci řízení žádné námitky.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska, stanovil podmínky pro provedení stavby a schválil plán kontrolních podmínek.. Zjistil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací s podmínkami územního rozhodnutí a stavba splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Projektová dokumentace byla zpracovaná oprávněnou autorizovanou osobou Ing. Miroslavem Sulikem, ČKAIT - 1004086 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby včetně požárně bezpečnostního řešení stavby.
Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.