Rozhodnutí č.35/2012 I.část

31. října 2012 v 14:24 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1254/2012/JC
Č.J.:
1575/2012
VYŘIZUJE:
Jiřina Cejpková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
30.10.2012

ROZHODNUTÍ č.35/2012

Výroková část:
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 5.9.2012 podal
Zuzana Schlesingerová, nar. 11.9.1982, Havlíčkova 393/9, 671 72 Miroslav,
Ondřej Schlesinger, nar. 27.5.1978, Havlíčkova 393/9, 671 72 Miroslav
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
stavební úpravy rekreační chaty č.e.220 stojící na pozemku č.parc. 265/3 , které se týkají celkové rekonstrukce RCH a jejím rozšířením přístavbou a nové žumpy včetně kanalizační přípojky na pozemku č.parc.265/1 vše v kat.území Bítov, lokalita Horka
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 265/3, parc. č. 265/1 v katastrálním území Bítov.
II. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
s t a v e b n í p o v o l e n í
na stavbu:
stavební úpravy rekreační chaty č.e.220 stojící na pozemku č.parc. 265/3 , které se týkají celkové rekonstrukce RCH č.e.220, odstraněním dvou obvodových dřevěných stěn ze severozápadu a jihovýchodu, odstraněním zastřešení a jejím rozšířením přístavbou z jihozápadu a jihovýchodu a nové žumpy 6,5m3 včetně kanalizační přípojky 12,00m na pozemku č.parc.265/1 vše v kat.území Bítov, lokalita Horka
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 265/3, parc. č. 265/1 v katastrálním území Bítov.
Stavba obsahuje:
- jedná se o celkovou rekonstrukci stávající samostatně stojící RCH č.e.220, která je částečně podsklepená jejím rozšířením přístavbou
- odstraněním dřevěných prvků RCH a opětovnou výstavbou zdícím materiálem s obložením dřevěným. Rozšíření stávajícího půdorysu z 26m2 na 70,32m2 jihozápadní strany o 1,35x 10,5m (včetně balkónu na pilířích) a jihovýchodní strany 3,5m o š. 6,50m (včetně balkónu)
- nové zastřešení sedlové se štítem směrem na jihovýchod a severozápad , výška po hřeben zastřešení 4,10m , se sklonem střešních rovin 19°, použitý mat. plechové zastřešení SATJAM
- novostavba žumpy typizované o objemu 6,5m3 včetně kanalizační přípojky PVC DN 110 odl.12m umístěné na pozemku č.parc. 265/1 jihovýchodním směrem od RCH č.e.220
- další podrobnosti jsou patrny z předložené projektové dokumentace
Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem v měřítku 1:250, který byl předložen navrhovateli jako podklad pro vydání tohoto rozhodnutí a grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb RCH č.e.221 8,60m a sousední RCH č.e. 219 9,55m a je archivováno na stavebním úřadě
2. Při stavbě nebudou prováděny žádné terénní úpravy a zpevněné plochy okolo chaty
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Sulik
autorizovaný inženýr pozemní stavby ČKAIT 1004086, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení stavby, členění, užívání jednotlivých prostor, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Před započetím s užíváním stavby
6. Dodržíte ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
7. Stavební činnost se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Zásahy do terénu je stavebník, v souladu s § 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., povinen již v době přípravy stavby oznámit archeologickému ústavu ( Archeologický ústav akademie věd ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno ) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
8. V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN,. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č.309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude dodrženo: zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v PD a musí odpovídat ČSN 332000-5-52, ČSN 736005 a PNE 333302 respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č.458/2000 Sb., v platném znění a postupováno dle ČSN EN 50110-1 při umisťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.
9. Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.tel. 515364758
10. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
11. Neprodleně ohlásíte jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonu č. 800 225 577.
12. Stavební úřad upozorňuje stavebníky na vedení vodovodního řadu , který není ve vlastnictví VAS a vede přes pozemek č.parc. 265/1 v kat.území Bítov (ostatní plocha), nutno nechat vytyčit.
13. S odpady, které během realizace vzniknou bude nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Povedete jejich evidenci v souladu s § 21 vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a v souladu s plánem odpadového hospodářství JmK Brno, vyhl.č. 309/2004 uveřejněná ve Věstníku JmK částka 16, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství JmK. Její kopie bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Pokud budou v rámci stavby vznikat nebezpečné odpady musí mít realizační firma před zahájením prací platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech vydaný místně příslušným orgánem státní správy, jímž je OŽP MěÚ Znojmo.
14. Povedete stavební deník v souladu s Vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb dle § 6 a přílohy č. 5 této vyhlášky.
15. Učiníte opatření k zabránění úniku pevných , kapalných a plynných látek poškozujících okolní pozemky
16. Stavební práce budou vedeny tak, aby byla zajištěna minimální prašnost. V případě potřeby budou přijata odpovídající opatření, která nadměrné prašnosti zabrání
17. Investor stavby musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadována mechanická pevnost a stabilita, ochrana životního prostředí a bezpečnost užívání.
18. Při provádění stavby bude dodržena prostorová norma ČSN 736005 a respektován zákon č. 458/2000 Sb.
19. Bude dodržena ČSN 75 5115 Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou.
20. Komínová tělesa budou odpovídat příslušné ČSN 73 4201 komíny a kouřovody
21. Případné škody vzniklé při provádění stavby na majetku účastníků řízení nebo osob třetích, stavebník odstraní na vlastní náklady
22. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, tak aby povrchová voda mohla plynule odtékat
23. Nebudou poškozeny kořenové baly
24. Nedojde ke kácení dřevin ani jejich poškození
25. V průběhu stavby nedojde k ohrožení jakosti vody v nádrži Vranov
26. Stavebník je povinen oznámit úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem dle § 120 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., a přizve SÚ závěrečné kontrolní prohlídce.
27. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl.č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob, zvířat na staveništi
28. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem, zejména ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace, ČSN 75 6081 Žumpy
29.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.