Rozhodnutí 30/2012 I.část

29. října 2012 v 14:00 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1273/2012/JC
Č.J.:
1527/2012
VYŘIZUJE:
Jiřina Cejpková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
19.10.2012

ROZHODNUTÍ č.30/2012

Výroková část:
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 7.9.2012 podala
Petra Dvořáková, nar. 20.1.1968, Úzká 309, 675 26 Želetava,
v.z.STABO MB s.r.o, IČO 26245906, Jechova 1576, 676 02 Moravské Budějovice 2
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
stavební úpravy stávající částečně podsklepené RCH č.e.16 stojící na pozemcích č.parc.353/4 a 768/42, které se týkají celkové rekonstrukce RCH s její přístavbou na stávajícím zastavěném pozemku a nástavbou se vznikem obytného podkroví
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 353/4, parc. č. 353/1, 768/3, 768/42 v katastrálním území Bítov.
II. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
s t a v e b n í p o v o l e n í
na stavbu:

stavební úpravy stávající částečně podsklepené RCH č.e.16 stojící na pozemcích č.parc.353/4 a 768/42, které se týkají celkové rekonstrukce RCH s její přístavbou na stávajícím zastavěném pozemku a nástavbou se vznikem obytného podkroví
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 353/4, parc. č. 353/1, 768/3, 768/42 v katastrálním území Bítov.
Stavba obsahuje:
- stavební úpravy, které se týkají celkové rekonstrukce RCH č.e,.16, demontáží stávajícího dřevěných obvodových zdí I.NP a opětovnou výstavbou zděné RCH č.e.16 s provedením nástavby se vznikem obytného podkroví na zastavěném pozemku
Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem v měřítku 1:250, který byl předložen navrhovatelkou jako podklad pro vydání tohoto rozhodnutí a je archivováno na stavebním úřadě
2. Stavebními úpravami nebude zvětšena zastavěná stávající plocha RCH č.e.16
3. Při stavbě nebudou prováděny žádné terénní úpravy a zpevněné plochy okolo chaty
4. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovalo STABO MB s.r.o , Ing. Procházka Milan; ČKAIT 1003148 autorizovaný inženýr pozemní stavby, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení stavby, členění, užívání jednotlivých prostor, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Před započetím s užíváním stavby
7. Dodržíte ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
8. Stavební činnost se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Zásahy do terénu je stavebník, v souladu s § 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., povinen již v době přípravy stavby oznámit archeologickému ústavu ( Archeologický ústav akademie věd ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno ) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
9. V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN,. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č.309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude dodrženo: zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v PD a musí odpovídat ČSN 332000-5-52, ČSN 736005 a PNE 333302 respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č.458/2000 Sb., v platném znění a postupováno dle ČSN EN 50110-1 při umisťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.
10. Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.tel. 515364758
11. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
12. Neprodleně ohlásíte jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonu č. 800 225 577.
13. S odpady, které během realizace vzniknou bude nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Povedete jejich evidenci v souladu s § 21 vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a v souladu s plánem odpadového hospodářství JmK Brno, vyhl.č. 309/2004 uveřejněná ve Věstníku JmK částka 16, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství JmK. Její kopie bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Pokud budou v rámci stavby vznikat nebezpečné odpady musí mít realizační firma před zahájením prací platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech vydaný místně příslušným orgánem státní správy, jímž je OŽP MěÚ Znojmo.
14. Povedete stavební deník v souladu s Vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb dle § 6 a přílohy č. 5 této vyhlášky.
15. Učiníte opatření k zabránění úniku pevných , kapalných a plynných látek poškozujících okolní pozemky
16. Stavební práce budou vedeny tak, aby byla zajištěna minimální prašnost. V případě potřeby budou přijata odpovídající opatření, která nadměrné prašnosti zabrání
17. Investor stavby musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadována mechanická pevnost a stabilita, ochrana životního prostředí a bezpečnost užívání.
18. Při provádění stavby bude dodržena prostorová norma ČSN 736005 a respektován zákon č. 458/2000 Sb.
19. Bude dodržena ČSN 75 5115 Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou.
20. Komínová tělesa budou odpovídat příslušné ČSN 73 4201 komíny a kouřovody
21. Případné škody vzniklé při provádění stavby na majetku účastníků řízení nebo osob třetích, stavebník odstraní na vlastní náklady
22. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, tak aby povrchová voda mohla plynule odtékat
23. Nebudou poškozeny kořenové baly
24. Nedojde ke kácení dřevin ani jejich poškození
25. V průběhu stavby nedojde k ohrožení jakosti vody v nádrži Vranov
26. Stavebník je povinen oznámit úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem dle § 120 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., a přizve SÚ závěrečné kontrolní prohlídce.
27. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl.č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob, zvířat na staveništi
28. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem, zejména ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace, ČSN 75 6081 Žumpy
29. V období od 15.06. do 31.08. každoročně se doporučuje v rekreační oblasti neprovádět stavební práce
30. Při výstavbě mohou být použity jen certifikované, nezávadné materiály a technologie.
31. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
32. Stavba bude prováděna odbornou firmou
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.