oznámení územního řízení č.j.1429/2012

17. října 2012 v 10:26 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1429/2012/JC
Č.J.:
1499/2012
VYŘIZUJE:
Jiřina Cejpková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
17.10.2012

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Ing. Ladislav Kala, nar. 12.7.1947, Janáčkova 2627/15, 669 02 Znojmo 2,
Renata Kalová, nar. 29.11.1945, Janáčkova 2627/15, 669 02 Znojmo 2,
Květoslava Šindelářová, nar. 26.1.1921, nám. Kpt. Otm. Chlupa 777/6, 669 02 Znojmo 2,
v zastoupení:Jan Miklátek - projektová a inženýrská činnost, IČO 13399462, Zátiší 405, 671 03 Vranov nad Dyjí
(dále jen "žadatel") podal dne 8.10.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
novostavba žumpy 5m3 pro RCH č.e. 476 stojící na pozemku č.parc. 1093 včetně kanalizačního vedení PVC DN 150
na pozemku parc. č. 878/1, 1093 v katastrálním území Štítary na Moravě. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
16. listopadu 2012 (pátek) v 10.00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě samém, před RCH č.e. 476 Štítarský les.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Šumná, úřední dny: Po a St. 8.00 - 17.00).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastníci řízení mají právo vyjádřit své stanovisko v řízení pokud o to požádají ve smyslu ustanovení § 36 odst.2 správního řádu.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Samková Hana
Pověřena vedením stavebního úřadu
Jiřina Cejpková
oprávněná úřední osoba
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Šumná a Městyse Štítary, se žádostí o vyvěšení v podobě umožňující dálkový přístup a navrácení zpět po sejmutí.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Ing. Ladislav Kala, Janáčkova č.p. 2627/15, 669 02 Znojmo 2
Renata Kalová, Janáčkova č.p. 2627/15, 669 02 Znojmo 2
Květoslava Šindelářová, nám. Kpt. Otm. Chlupa č.p. 777/6, 669 02 Znojmo 2
zástupce: Jan Miklátek - projektová a inženýrská činnost, Zátiší č.p. 405, 671 03 Vranov nad Dyjí
Městys Štítary, IDDS: j8jbme6
ostatní známí účastníci řízení veřejnou vyhláškou
E.ON Distribuce, a.s.,, IDDS: nf5dxbu
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, LS Znojmo, IDDS: e8jcfsn

dotčené správní úřady DS
Krajský úřad JmK Brno, IČO 70888337, Odbor životního prostředí Nám. Armády č.p. 8, 670 39 Znojmo IDDS: x2pbqzq
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor školství, kultury a památkové péče, IDDS: ns4a987
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.