Ozn. zahájení ÚŘ novostavba rehabilitač.a ubytovacího zařízení

9. října 2012 v 7:40 | Hana Samková |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1322/2012/HS
Č.J.:
1443/2012
VYŘIZUJE:
Hana Samková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
8.10.2012

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

RÁJ Vranov spol. s r.o., IČO 25553712, Zátiší 352, 671 03 Vranov nad Dyjí, jednatel společnosti Marek Mucha, Onšov 10
(dále jen "žadatel") podal dne 14.9.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Novostavba rehabilitačního a ubytovacího zařízení na pláži Vranovské nádrže
na pozemku parc. č. 870/33, 870/61, 1247, 1248, 1249, 1269 v katastrálním území Štítary na Moravě. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
13. listopadu 2012 (úterý) v 9,30 hodin
se schůzkou pozvaných před Penzionem M.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Šumná, úřední dny: Po a St 8 - 17).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Hana Samková
pověřená vedením stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Šumná, Městyse Štítary a způsobem umožňujícím elektronický přístup. Po sejmutí z úřední desky vraťte zpět zdejšímu stavebnímu úřadu.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
RÁJ Vranov spol. s r.o., IDDS: 5j4v82d
Městys Štítary, IDDS: j8jbme6 - se žádostí o vyvěšení na úřední desku Městyse a elektronicky

ostatní účastníci obdrží veřejnou vyhláškou:
Zdeněk Pavelec, Štítary č.p. 153, 671 02 Šumná
CAMP PLÁŽ - Vranovská přehrada s.r.o., IDDS: h2yuv5d
Česká pošta,s.p., Politických vězňů č.p. 909/4, Praha-Nové Město, 225 99 Praha 1
E.ON Distribuce, a.s.,, IDDS: nf5dxbu
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IČO 60193336, DLSS Brno, IDDS: d79ch2h
Vodárenská akciová společnost a.s. divize Znojmo,, IDDS: siygxrm
Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova č.p. 84, 662 10 Brno
MUDr. Danica Drahošová, Klatovská č.p. 424/22, Brno-Královo Pole, Ponava, 602 00 Brno 2
Ing. Jiří Lhotský, Na Dolech č.p. 5151/91, 586 01 Jihlava
Miloš Lustig, Bezručova č.p. 818/15, 669 02 Znojmo 2
Jana Pospíchalová, Blížkovice č.p. 5, 671 55 Blížkovice
Rudolf Raab, Na Výsluní č.p. 3268/4, 669 02 Znojmo 2
Věra Raabová, Na Výsluní č.p. 3268/4, 669 02 Znojmo 2
Ing. Jan Regula, Fischerova č.p. 743/11, 669 02 Znojmo 2
Antonín Slabý, Zhoř č.p. 100, 588 26 Zhoř
MUDr. Sylva Slezáková, Vančurova č.p. 1410/4, 669 02 Znojmo 2
Ing. Ivo Svoboda, Gagarinova č.p. 2770/54, 669 02 Znojmo 2
František Toman, Šmejkalova č.p. 2306/122a, Brno-Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Jana Tomanová, Čápkova č.p. 28/21, Brno-Veveří, 602 00 Brno 2
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Městys Štítary, IDDS: j8jbme6

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IČO 70884099, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČO 71009191, územní pracoviště Znojmo, IDDS: jaaai36
Krajský úřad JmK Brno, IČO 70888337, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor školství, kultury a památkové péče, IDDS: ns4a987
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.