ozn.zahájení ÚŘ na ubytovací zařízení

10. října 2012 v 14:48 | Hana Samková |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1321/2012/HS
Č.J.:
1459/2012
VYŘIZUJE:
Hana Samková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
10.10.2012

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Ing. Alexandra Musilová, nar. 17.11.1964, Högrova 2884/9, Brno-Královo Pole, 612 00 Brno 12
(dále jen "žadatel") podala dne 14.9.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Novostavba ubytovacího a stravovacího zařízení na pláži Vranovské nádrže
na pozemku parc. č. 872/24, 872/14, 1204 v katastrálním území Štítary na Moravě. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
13. listopadu 2012 (úterý) v 11,00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby, tj. před parcelou č. 872/24 v k.ú. Štítary.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Šumná, úřední dny: Po a St 8 - 17).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Hana Samková
pověřená vedením stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Šumná, Městyse Štítary a dále způsobem umožňujícím elektronický přístup. Po sejmutí z úřední desky vraťte zpět zdejšímu stavebnímu úřadu.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
žadatel:
Ing. Alexandra Musilová, Högrova č.p. 2884/9, Brno-Královo Pole, 612 00 Brno 12
Městys Štítary, IDDS: j8jbme6 - se žádostí o vyvěšení na úřední desku a elektronicky

Ostatní účastníci (obdrží veřejnou vyhláškou):
Naděžda Dobrovolná, Blížkovice č.p. 60, 671 55 Blížkovice
Mgr. Pavel Semerád, Souhrady č.p. 668/12, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25
Stanislava Semerádová, Souhrady č.p. 668/12, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25
Zdeněk Vaverka, Obránců míru č.p. 438/8, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
CAMP PLÁŽ - Vranovská přehrada s.r.o., IDDS: h2yuv5d
E.ON Česká republika, s.r.o.,regionální správa Znojmo, IDDS: 3534cwz
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, LS Znojmo, IDDS: e8jcfsn
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IČO 60193336, DLSS Brno, IDDS: d79ch2h
Vodárenská akciová společnost a.s. divize Znojmo,, IDDS: siygxrm
Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova č.p. 84, 662 10 Brno
Městys Štítary, IDDS: j8jbme6 - se žádostí o vyvěšení na úřední desku a elektronicky


dotčené správní úřady (obdrží veřejnou vyhláškou):
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IČO 70884099, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČO 71009191, územní pracoviště Znojmo, IDDS: jaaai36
Krajský úřad JmK Brno, IČO 70888337, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor školství, kultury a památkové péče, IDDS: ns4a987
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987

 


Komentáře

1 Vaughnrhype | E-mail | Web | 23. března 2018 v 23:32 | Reagovat

Готовые гарнитуры для детской комнаты представляют собой универсальный уголок, в котором есть буквально все необходимое для полноценного развития ребенка, подробнее об этом читайте на сайте <a href=http://teletap.org>teletap.org</a>

2 Michaelnak | E-mail | Web | 6. května 2018 v 1:15 | Reagovat

Самые свежие новости Астрахани. Читайте об этом подробнее на сайте <a href=https://astrakhan.net>astrakhan.net</a>

3 JamesFriem | E-mail | Web | 12. května 2018 v 14:59 | Reagovat

Последние модные стрижки здесь <a href=http://chyolka.ru/>chyolka.ru</a>

4 JimmyBup | E-mail | Web | 13. května 2018 v 13:40 | Reagovat

Последние автомобильные новости здесь <a href=http://drivim.ru/>drivim.ru</a>

5 JasonCip | E-mail | Web | 14. května 2018 v 22:15 | Reagovat

Последние новости здесь <a href=http://kfaktiv.ru/>kfaktiv.ru</a>

6 Jeffreyscula | E-mail | Web | 15. května 2018 v 17:27 | Reagovat

Все знают, что натуральные природные материалы имеют массу преимуществ, среди которых экологичность, невероятный дизайн, прочность и долговечность, подробнее читайте на сайте <a href=http://dumainfo.ru>dumainfo.ru</a>

7 Davidlyday | E-mail | Web | 26. května 2018 v 2:54 | Reagovat

Автомобильные новости здесь <a href=http://drive-land.net/>drive-land.net</a>

8 ErnestPreor | E-mail | Web | 26. května 2018 v 2:54 | Reagovat

Последние женские новости здесь <a href=http://moisekretiki.ru/>moisekretiki.ru</a>

9 KevinSet | E-mail | Web | 28. května 2018 v 4:19 | Reagovat

Модные женские советы здесь <a href=http://zdorovaya-life.ru/>zdorovaya-life.ru</a>

10 SamuelMop | E-mail | Web | 28. května 2018 v 23:10 | Reagovat

Новости компьютерного мира тут <a href=http://www.softzatak.ru/>www.softzatak.ru</a>

11 Chesterenfox | E-mail | Web | 1. června 2018 v 1:55 | Reagovat

Достаточно непростой задачей поисковой оптимизации является продвижение корпоративного сайта. Качественное продвижение в Яндексе или Гугле поможет повысить посещаемость корпоративного сайта. Подробнее читайте на сайте <a href=http://gdefile.ru>gdefile.ru</a>

12 engedly | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 0:01 | Reagovat

The spa salon happy ending invites visit one of the ways massage, is what we do. The amazing masseuses our the spa will give you an unforgettable experience. The spa is a place of rest and relaxation.
The studio adult massage in Phoenix
considered superior way relax at the end of the strenuous workweek is Exotic massage.
Rasprekrasny reception better comprehend in feelings and wishes of a loved one - a common Tantric massage, revealing powerful stimulating effect. The skill body to body massage in Tucson reveals freedom for creativity in building deep feelings, besides this is excellent means  express love and appreciation close to man.
selected Aquapenous massage in Long Beach from Slender the woman  the massage. Men coming our erotic salon and get several types of massage.

Makayla from the Studio of the singing bowls massage in Virginia Beach turn out your own private masseuse at any day.

We have a showroom in Brooklyn. : <a href=https://soapy.massage-ny.com/>Soapy massage</a>

13 Crome | E-mail | Web | 8. září 2018 v 8:42 | Reagovat

В нашей фирме обслуживает скважины, производит Повышение эффективности ВЗУ.

В компании  вы можете купить ОБЕЗВОЖИВАТЕЛИ ОСАДКА И УТИЛИЗАЦИЯ, Резервуары и емкости прямоугольные, Мешалка коническая, Термическая сушка осадков сточных вод, Водоприемный колодец, БиоБлок (ББ), ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Ангары, Павильоны, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Очистка промышленных сточных вод (молоко, пиво, спирт, животноводство, прачки т.д.), ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Модульные здания, ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД Сорбционные фильтры, НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Грунфос, КСБ, Вило, КИТ, Взлёт, ТВП) Винтовые насосы, ВОДОПОДГОТОВКУ Угольный сорбент, а также все для автомойки Очистное сооружение для моек легкового транспорта.

У нас вы найдете Строительство ЛОС, а также Нефтеуловители, мы можем  произвести Земляные работы и прокладка труб. Бурение артезианских скважин, Геологическое изучение недр, Ремонт систем водоснабжения.

Бурение скважин на воду  - <a href=https://migram.ru> Восстановление дебита скважины</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.