Říjen 2012

Rozhodnutí č.35/2012 III.část

31. října 2012 v 14:28 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Zuzana Schlesingerová, Havlíčkova č.p. 393/9, 671 72 Miroslav
Ondřej Schlesinger, Havlíčkova č.p. 393/9, 671 72 Miroslav
Obec Bítov, E.ON Znojmo.,
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Bez námitek
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Nebyla přítomna
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí, výroku č.I a č.II. se mohou účastníci řízení do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Brno, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu, doplněným podle § 37 odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 správního řádu potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Dále musí obsahovat údaje o tom proti kterému rozhodnutí směřuje v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost řízení jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Případné odvolání do výroku č.I. má odkladný účinek i po nabytí právní moci navazující části výroku č.II., tohoto rozhodnutí v souladu s § 140 odst.7 správního řádu.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.
V souladu s ustanovením § 74 odst. 2 správního řádu č.500/2004 Sb., bylo nutno odložit vykonatelnost výroku č.II. (stavebního povolení) do doby nabytí právní moci výroku č.I. (územního rozhodnutí), vzhledem k tomu, že rozhodnutí jako celek je vykonatelné až po nabytí právní moci obou části výroku rozhodnutí.
Rozhodnutí o umístění a provedení stavby je dle § 73 odst.2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím, Stavba bude dokončena do tří let .
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Hana Samková
pověřená vedením stavebního úřadu
Oprávněná úřední osoba
Cejpková Jiřina
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Šumná, Obce Bítov a způsobem umožňující dálkový přístup a se žádostí o navrácení zpět po sejmutí.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci územního řízení
navrhovatel (dodejky)
Zuzana Schlesingerová, Havlíčkova č.p. 393/9, 671 72 Miroslav
Ondřej Schlesinger, Havlíčkova č.p. 393/9, 671 72 Miroslav
Obec Bítov, IDDS: g7mbt6i
ostatní známí účastníci řízení veřejnou vyhláškou
E.ON Distribuce, a.s.,, IDDS: nf5dxbu
Obec Bítov, IDDS: g7mbt6i

dotčené správní úřady
Krajský úřad Jihomoravského kraje, IČO 70888337, Odbor životního prostředí, Nám. Armády č.p. 8, 670 39 Znojmo
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor školství, kultury a památkové péče, IDDS: ns4a987
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987

Účastníci stavebního řízení
navrhovatel (dodejky)
Zuzana Schlesingerová, Havlíčkova č.p. 393/9, 671 72 Miroslav
Ondřej Schlesinger, Havlíčkova č.p. 393/9, 671 72 Miroslav
ostatní známí účastníci řízení DS
E.ON Distribuce, a.s.,, IDDS: nf5dxbu
Obec Bítov, IDDS: g7mbt6i

dotčené správní úřady
Krajský úřad Jihomoravského kraje, IČO 70888337, Odbor životního prostředí, Nám. Armády č.p. 8, 670 39 Znojmo
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor školství, kultury a památkové péče, IDDS: ns4a987
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987


Rozhodnutí č.35/2012 II.část

31. října 2012 v 14:27 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
V období od 15.06. do 31.08. každoročně se doporučuje v rekreační oblasti neprovádět stavební práce
30. Při výstavbě mohou být použity jen certifikované, nezávadné materiály a technologie.
31. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
32. Stavba bude prováděna odborné práce odbornou firmou a stavební práce svépomocí za odborného vedení stavby Ing.Sulik Miroslav
III.
Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci územního rozhodnutí. Podle § 74 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů se odkládá vykonatelnost výroku č.II (stavebního povolení) tohoto rozhodnutí do nabytí právní moci výroku č.I. (územního rozhodnutí).
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Zuzana Schlesingerová, nar. 11.9.1982, Havlíčkova 393/9, 671 72 Miroslav
Ondřej Schlesinger, nar. 27.5.1978, Havlíčkova 393/9, 671 72 Miroslav

Odůvodnění:
Dne 5.9.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby a stavební řízení o provedení stavby, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu poznamenaným pouze do spisu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 30.10.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol a je součástí spisu.
Námitky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska DO mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Účastníci byli poučeni ve smyslu s ustanovením § 36 odst.2 a 3 správního řádu.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Odůvodnění - územní rozhodnutí:
Protože v dotčeném území je vydán územní plán, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona oznámil stavební úřad zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou.
Na úřední desce Obce Šumná bylo oznámení vyvěšeno dne 24.9.2012 a sejmuto dne 10.10.2012
Na úřední desce Obce Bítov bylo oznámeno dne 27.9.2012 a sejmuto dne 16.10.2012
Informovanost investora o tom, že podal žádost o územní rozhodnutí byla vyvěšena v den oznámení o zahájení řízení na veřejně přístupném místě stavby za oknem rekreační chaty č.e.220 Bítov, lokalita Horka.
V elektronické podobě na úřední desce bylo vyvěšeno v den vypsání oznámení tj. dne 21.09.2012 v 12.17 hod.
V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona.
Předmětné pozemky stavbou dotčeny jsou ve vlastnictví investora , žadatele a Obce Bítov. Dojde k dotčení s technickou infrastrukturou , podzemní vedení NN přípojka a dále Obce Bítov příslušnou ve věci územního plánu v daném území .
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Ve lhůtě do 30.10.2012 neuplatnili účastníci řízení žádné námitky.
Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:
Závazným stanoviskem
- KÚ JMK Brno Odboru ŽP ze dne 20.7.2012 pod č.j. JMK 84255/2012
- MěÚ Znojmo OŠK a PP ze dne 21.9.2012 pod č.j.MUZN 79148/2012
- MěÚ Znojmo ŽP ze dne 24.8.2012 pod č.j. MUZN 70184/2012
- souhlasem Obce Bítov ze dne 10.8.2012 a smlouvou o právu provést stavbu , včetně nájemní smlouvy
- prohlášením odborného vedení stavby
- vyjádřením VUSS, E.ON ČR , VAS , O2
Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí a jsou archivovány u spisu na zdejším stavebním úřadě.
Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s navrhovanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení .
Stavba je umisťovaná do lokality : do zastavitelného území Obce Bítov do rekreační části , v ochranném pásmu lesa, do památkové zóny Vranovsko Bítovsko, významné evropské lokality údolí Dyje. Stavba v konečné fázi nebude mít vliv na životní prostředí, zdraví osob a zdravých životních podmínek. Stavba je v souladu se schváleným územním plánem Obce Bítov, plochy individuální rekrace .
V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění - stavební řízení:
Stavební úřad opatřením ze dne 21.09.2012 oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Současně nařídil ústní jednání, které se uskutečnilo dne 30.10.2012 O jeho výsledku byl sepsán protokol a je součástí spisu.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb, které mají společnou hranici se stavebním pozemkem parc. č. 265/3 a 265/1 kat. území Bítov tj. žadateli a vlastníku pozemku Obci Bítov a vlastníku technické infrastruktury E.ON zemní vedení NN.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Ve lhůtě do 30.10.2012 neuplatnili účastníci řízení žádné námitky.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska, stanovil podmínky pro provedení stavby a schválil plán kontrolních podmínek.. Zjistil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací s podmínkami územního rozhodnutí a stavba splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Projektová dokumentace byla zpracovaná oprávněnou autorizovanou osobou Ing. Miroslavem Sulikem, ČKAIT - 1004086 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby včetně požárně bezpečnostního řešení stavby.
Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Rozhodnutí č.35/2012 I.část

31. října 2012 v 14:24 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1254/2012/JC
Č.J.:
1575/2012
VYŘIZUJE:
Jiřina Cejpková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
30.10.2012

ROZHODNUTÍ č.35/2012

Výroková část:
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 5.9.2012 podal
Zuzana Schlesingerová, nar. 11.9.1982, Havlíčkova 393/9, 671 72 Miroslav,
Ondřej Schlesinger, nar. 27.5.1978, Havlíčkova 393/9, 671 72 Miroslav
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
stavební úpravy rekreační chaty č.e.220 stojící na pozemku č.parc. 265/3 , které se týkají celkové rekonstrukce RCH a jejím rozšířením přístavbou a nové žumpy včetně kanalizační přípojky na pozemku č.parc.265/1 vše v kat.území Bítov, lokalita Horka
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 265/3, parc. č. 265/1 v katastrálním území Bítov.
II. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
s t a v e b n í p o v o l e n í
na stavbu:
stavební úpravy rekreační chaty č.e.220 stojící na pozemku č.parc. 265/3 , které se týkají celkové rekonstrukce RCH č.e.220, odstraněním dvou obvodových dřevěných stěn ze severozápadu a jihovýchodu, odstraněním zastřešení a jejím rozšířením přístavbou z jihozápadu a jihovýchodu a nové žumpy 6,5m3 včetně kanalizační přípojky 12,00m na pozemku č.parc.265/1 vše v kat.území Bítov, lokalita Horka
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 265/3, parc. č. 265/1 v katastrálním území Bítov.
Stavba obsahuje:
- jedná se o celkovou rekonstrukci stávající samostatně stojící RCH č.e.220, která je částečně podsklepená jejím rozšířením přístavbou
- odstraněním dřevěných prvků RCH a opětovnou výstavbou zdícím materiálem s obložením dřevěným. Rozšíření stávajícího půdorysu z 26m2 na 70,32m2 jihozápadní strany o 1,35x 10,5m (včetně balkónu na pilířích) a jihovýchodní strany 3,5m o š. 6,50m (včetně balkónu)
- nové zastřešení sedlové se štítem směrem na jihovýchod a severozápad , výška po hřeben zastřešení 4,10m , se sklonem střešních rovin 19°, použitý mat. plechové zastřešení SATJAM
- novostavba žumpy typizované o objemu 6,5m3 včetně kanalizační přípojky PVC DN 110 odl.12m umístěné na pozemku č.parc. 265/1 jihovýchodním směrem od RCH č.e.220
- další podrobnosti jsou patrny z předložené projektové dokumentace
Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem v měřítku 1:250, který byl předložen navrhovateli jako podklad pro vydání tohoto rozhodnutí a grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb RCH č.e.221 8,60m a sousední RCH č.e. 219 9,55m a je archivováno na stavebním úřadě
2. Při stavbě nebudou prováděny žádné terénní úpravy a zpevněné plochy okolo chaty
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Sulik
autorizovaný inženýr pozemní stavby ČKAIT 1004086, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení stavby, členění, užívání jednotlivých prostor, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Před započetím s užíváním stavby
6. Dodržíte ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
7. Stavební činnost se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Zásahy do terénu je stavebník, v souladu s § 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., povinen již v době přípravy stavby oznámit archeologickému ústavu ( Archeologický ústav akademie věd ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno ) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
8. V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN,. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č.309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude dodrženo: zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v PD a musí odpovídat ČSN 332000-5-52, ČSN 736005 a PNE 333302 respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č.458/2000 Sb., v platném znění a postupováno dle ČSN EN 50110-1 při umisťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.
9. Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.tel. 515364758
10. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
11. Neprodleně ohlásíte jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonu č. 800 225 577.
12. Stavební úřad upozorňuje stavebníky na vedení vodovodního řadu , který není ve vlastnictví VAS a vede přes pozemek č.parc. 265/1 v kat.území Bítov (ostatní plocha), nutno nechat vytyčit.
13. S odpady, které během realizace vzniknou bude nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Povedete jejich evidenci v souladu s § 21 vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a v souladu s plánem odpadového hospodářství JmK Brno, vyhl.č. 309/2004 uveřejněná ve Věstníku JmK částka 16, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství JmK. Její kopie bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Pokud budou v rámci stavby vznikat nebezpečné odpady musí mít realizační firma před zahájením prací platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech vydaný místně příslušným orgánem státní správy, jímž je OŽP MěÚ Znojmo.
14. Povedete stavební deník v souladu s Vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb dle § 6 a přílohy č. 5 této vyhlášky.
15. Učiníte opatření k zabránění úniku pevných , kapalných a plynných látek poškozujících okolní pozemky
16. Stavební práce budou vedeny tak, aby byla zajištěna minimální prašnost. V případě potřeby budou přijata odpovídající opatření, která nadměrné prašnosti zabrání
17. Investor stavby musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadována mechanická pevnost a stabilita, ochrana životního prostředí a bezpečnost užívání.
18. Při provádění stavby bude dodržena prostorová norma ČSN 736005 a respektován zákon č. 458/2000 Sb.
19. Bude dodržena ČSN 75 5115 Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou.
20. Komínová tělesa budou odpovídat příslušné ČSN 73 4201 komíny a kouřovody
21. Případné škody vzniklé při provádění stavby na majetku účastníků řízení nebo osob třetích, stavebník odstraní na vlastní náklady
22. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, tak aby povrchová voda mohla plynule odtékat
23. Nebudou poškozeny kořenové baly
24. Nedojde ke kácení dřevin ani jejich poškození
25. V průběhu stavby nedojde k ohrožení jakosti vody v nádrži Vranov
26. Stavebník je povinen oznámit úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem dle § 120 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., a přizve SÚ závěrečné kontrolní prohlídce.
27. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl.č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob, zvířat na staveništi
28. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem, zejména ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace, ČSN 75 6081 Žumpy
29.

ÚR+SP úprava silážního žlabu Horní Břečkov 2.část

29. října 2012 v 14:12 | Hana Samková |  Úřední deska
Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí
- Krajská hygienická stanice Jmk se sídlem v Brně
- Povodí Moravy s.p. Brno
- Krajská veterinární správa pro JmK
- ČR - Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Brno
- Správa Národního parku Podyjí, Znojmo
- Česká spořitelna a.s.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
PODYJÍ, a.s., Horní Břečkov 72, 671 02 Šumná
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 - Krč
Obec Horní Břečkov, Horní Břečkov, 671 02 Šumná
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Nebyly uplatněny.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Bez připomínek.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Hana Samková
pověřená vedením stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Šumná a Obce Horní Břečkov, dále způsobem umožňujícím elektronický přístup. Po sejmutí z úřední desky vraťte zpět zdejšímu stavebnímu úřadu.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci územního řízení (dodejky)
žadatel:
PODYJÍ, a.s., IDDS: he2tsda
Obec Horní Břečkov, IDDS: gdcbmaf - se žádostí o vyvěšení na úřední desku obce
Ostatní účastníci řízení obdrží veřejnou vyhláškou:
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČO 71009191, územní pracoviště Znojmo, IDDS: jaaai36
Krajská veterinární správa, K Suchopádu č.p. 273, Přímětice, 669 43 Znojmo 4
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987
Povodí Moravy s.p,, IDDS: m49t8gw
Správa Národního parku Podyjí, IDDS: 5qur2qf

účastníci stavebního řízení (dodejky)
žadatel:
PODYJÍ, a.s., IDDS: he2tsda
Obec Horní Břečkov, IDDS: gdcbmaf - se žádostí o vyvěšení na úřední desku obce
Ostatní účastníci řízení obdrží veřejnou vyhláškou:
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČO 71009191, územní pracoviště Znojmo, IDDS: jaaai36
Krajská veterinární správa, K Suchopádu č.p. 273, Přímětice, 669 43 Znojmo 4
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987
Povodí Moravy s.p,, IDDS: m49t8gw
Správa Národního parku Podyjí, IDDS: 5qur2qf


ÚR+SP úprava silážního žlabu Horní Břečkov 1.část

29. října 2012 v 14:11 | Hana Samková |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1290/2012/HS
Č.J.:
1563/2012
VYŘIZUJE:
Hana Samková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
26.10.2012

ROZHODNUTÍ č. 31/2012


Výroková část:
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 11.9.2012 podal
PODYJÍ, a.s., IČO 60705299, Horní Břečkov 72, 671 02 Šumná
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
s t a v e b n í p o v o l e n í
na stavbu:

Úprava silážního žlabu
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 307/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 307/6 (orná půda), parc. č. 318/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Horní Břečkov.
Stavba obsahuje:
- SO-01
Bude provedena přístavba a úprava stávajícího silážního žlabu umístěného na výše uvedených parcelách uvnitř areálu Podyjí a.s. v Horním Břečkově. Jedná se o přestavbu stávajícího silážního žlabu na speciální silážní žlab o 4 komorách pro skladování siláží a senáží o sušině vyšší než 30% a kapacitě jednotlivých komor K1 pro travní senáže o objemu 2253 m3 a 900 t hmoty, K2 určené pro kukuřičnou siláž o objemu 2400 m3 a 1440 t hmoty, K3 pro kukuřičnou siláž o objemu 2400 m3 a 1440 t a K4 pro travní senáže o objemu 2250 m3 a 900 t skladované hmoty. Šířka stávajícího silážního žlabu bude zvětšena o 2,95m na obě strany.
- SO - 02
Úprava silážní kanalizace k odvedení silážních vod z SO-01, v délce 24m.
- SO - 03
Úprava dešťové kanalizace k odvedení dešťových vod z SO-01 v délce 35m.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Dodržíte ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
3. Pro účely přístavby silážního žlabu a zpevněných ploch byl vydán souhlas k trvalému odnětí půdy o výměře 1164 m2 , parc.č. 307/6 v k.ú. Horní Břečkov, ze zemědělského půdního fondu. Stavebník provede skrývku ornice o mocnosti minimálně 30 cm z celé odnímané plochy záboru a tato bude rozprostřena na nezastavěnou část výše uvedeného pozemku. Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Katastrální úřad ve Znojmě vyřadí dotčenou plochu zemědělské půdy z evidence zemědělské půdy na základě pravomocného rozhodnutí o povolení stavby v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona o ZPF.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval FARMTEC a.s., oblastní ředitelství Litomyšl; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude prováděna odbornou firmou.
4. S odpady, které během realizace vzniknou bude nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Povedete jejich evidenci v souladu s § 21 vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a v souladu s plánem odpadového hospodářství JmK Brno, vyhl.č. 309/2004 uveřejněná ve Věstníku JmK částka 16, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství JmK. Její kopie bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Pokud budou v rámci stavby vznikat nebezpečné odpady musí mít realizační firma před zahájením prací platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech vydaný místně příslušným orgánem státní správy, jímž je OŽP MěÚ Znojmo.
5. Při stavbě dodržíte požadavky dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, dále požadavky dané Českou technickou normou č. ČSN 73 4501 "Stavby pro hospodářská zvířata - základní požadavky".
6. Veškeré používané stavební a nátěrové hmoty přicházející do styku se skladovaným krmivem budou doloženy dokladem o shodě k použití pro daný účel - skladování silážovaných a senážovaných krmiv.
7. K odclonění stavby silážního žlabu od okolní krajiny z východní a severní strany, bude vysazena izolační zeleň (ořešák královský, lípa velkolistá, jeřáb oskeruše). Výsadba zeleně bude provedena ve vhodném agrotechnickém termínu, nejpozději však do dvou let od zahájení stavebních prací.
8. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Před zahájením užívání stavby požádáte stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy a geometrický plán podle § 122 stavebního zákona.
10. K závěrečné kontrolní prohlídce bude doložen atest od materiálů použitých na realizaci silážního žlabu, ze kterých bude zřejmé, že je odolný proti působení a průsaku skladovaných závadných látek. Dále bude doložen doklad o provedené zkoušce nepropustnosti stávajících jímek (dle § 39 odst. 4 písm d) vodního zákona se jedná o povinnost provádět tyto zkoušky 1x za 5 let), kterou provede dle § 3 a vyhl. č. 450/2005 Sb. odborně způsobilá osoba ve smyslu ustanovení § 6a uvedené vyhlášky.
Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci územního rozhodnutí.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
PODYJÍ, a.s., Horní Břečkov 72, 671 02 Šumná

Odůvodnění:
Dne 11.9.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 23.10.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Oznámení o zahájení řízení bylo doručeno účastníkům územního řízení vyvěšením na úřední desku Obce Šumná a Horní Břečkov a způsobem umožňujícím elektronický přístup. Stavebníkem bylo oznámení zveřejněno před areálem společnosti Podyjí, a.s. Horní Břečkov.
Účastníkům řízení byla dána možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb.
Občanské sdružení Přátelé Podyjí o.s., Lesná 74 bylo informováno o zahajovaném správním řízení. Nevyužilo možnosti přihlásit se za účastníka řízení, proto v tomto případě postavení účastníka řízení nemá.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Rozhodnutí 30/2012 III.část

29. října 2012 v 14:02 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí, výroku č.I a č.II. se mohou účastníci řízení do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Brno, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu, doplněným podle § 37 odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 správního řádu potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Dále musí obsahovat údaje o tom proti kterému rozhodnutí směřuje v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost řízení jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Případné odvolání do výroku č.I. má odkladný účinek i po nabytí právní moci navazující části výroku č.II., tohoto rozhodnutí v souladu s § 140 odst.7 správního řádu.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.
V souladu s ustanovením § 74 odst. 2 správního řádu č.500/2004 Sb., bylo nutno odložit vykonatelnost výroku č.II. (stavebního povolení) do doby nabytí právní moci výroku č.I. (územního rozhodnutí), vzhledem k tomu, že rozhodnutí jako celek je vykonatelné až po nabytí právní moci obou části výroku rozhodnutí.
Rozhodnutí o umístění a provedení stavby je dle § 73 odst.2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Šumná, Obce Bítov a způsobem umožňující dálkový přístup a se žádostí o navrácení zpět po sejmutí.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Hana Samková
pověřená vedením stavebního úřadu
Oprávněná úřední osoba
Cejpková Jiřina
Obdrží:
účastníci územního řízení
účastníci (dodejky)
Petra Dvořáková, Úzká č.p. 309, 675 26 Želetava
v.z.STABO MB s.r.o, IDDS: 2gxskwv
Obec Bítov, IDDS: g7mbt6i
ostatní známí účastníci řízení (veřejnou vyhláškou)
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, LS Znojmo, IDDS: e8jcfsn
Obec Bítov, IDDS: g7mbt6i
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

dotčené správní úřady DS , dodejky
Krajský úřad Jihomoravského kraje, IČO 70888337, Odbor životního prostředí, Nám. Armády č.p. 8, 670 39 Znojmo
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor školství, kultury a památkové péče, IDDS: ns4a987
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987

účastníci stavebního řízení
účastníci (dodejky)
Petra Dvořáková, Úzká č.p. 309, 675 26 Želetava
v.z.STABO MB s.r.o, IDDS: 2gxskwv
ostatní známí účastníci řízení DS
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, LS Znojmo, IDDS: e8jcfsn
Obec Bítov, IDDS: g7mbt6i
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

dotčené správní úřady DS
Krajský úřad Jihomoravského kraje, IČO 70888337, Odbor životního prostředí, Nám. Armády č.p. 8, 670 39 Znojmo
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor školství, kultury a památkové péče, IDDS: ns4a987
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987


Rozhodnutí 30/2012 II.část

29. října 2012 v 14:01 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
III.
Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci územního rozhodnutí. Podle § 74 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů se odkládá vykonatelnost výroku č.II (stavebního povolení) tohoto rozhodnutí do nabytí právní moci výroku č.I. (územního rozhodnutí).
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Petra Dvořáková, nar. 20.1.1968, Úzká 309, 675 26 Želetava
STABO MB s.r.o, Jechova 1576, 676 02 Moravské Budějovice 2
Odůvodnění:
Dne 7.9.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby a stavební řízení o provedení stavby, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu poznamenaným pouze do spisu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 19.10.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol a je součástí spisu.
Námitky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska DO mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Účastníci byli poučeni ve smyslu s ustanovením § 36 odst.2 a 3 správního řádu.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Odůvodnění - územní rozhodnutí:
Protože v dotčeném území je vydán územní plán, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona oznámil stavební úřad zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou.
Na úřední desce Obce Šumná bylo oznámení vyvěšeno dne 20.9.2012 a sejmuto dne 8.10.2012
Na úřední desce Obce Bítov bylo oznámeno dne 27.9.2012 a sejmuto dne 16.10.2012
Informovanost investora o tom, že podal žádost o územní rozhodnutí byla vyvěšena v den oznámení o zahájení řízení na veřejně přístupném místě stavby za oknem rekreační chaty č.e.16 Bítov, lokalita Kopaninky.
V elektronické podobě na úřední desce bylo vyvěšeno v den vypsání oznámení tj. dne 19.09.2012 v 14.31 hod.
V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona.
Předmětné pozemky stavbou dotčeny jsou ve vlastnictví investora , žadatele Obce Bítov a Lesů ČR. Dojde k dotčení s technickou infrastrukturou , podzemní vedení NN přípojka a dále Obce Bítov příslušnou ve věci územního plánu v daném území .
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Ve lhůtě do 19.10.2012 neuplatnili účastníci řízení žádné námitky.
Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:
Závazným stanoviskem
- KÚ JMK Brno Odboru ŽP ze dne 25.7.2012 pod č.j. JMK 85457/2012
- MěÚ Znojmo OŠK a PP ze dne 16.10.2012 pod č.j.MUZN 86219/2012
- MěÚ Znojmo ŽP ze dne 31.7.2012 pod č.j. MUZN 50833/2012
- souhlasem Obce Bítov ze dne 7.8.2012 a smlouvou o právu provést stavbu
- smlouvou o právu provést stavbu Lesy ČR ze dne 10.9.2012
- vyjádřením VUSS, E.ON ČR , VAS a Povodí Moravy
Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí a jsou archivovány u spisu na zdejším stavebním úřadě.
Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s navrhovanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení .
Stavba je umisťovaná do lokality : do zastavitelného území Obce Bítov do rekreační části , v ochranném pásmu lesa, do památkové zóny Vranovsko Bítovsko, významné lokality údolí Dyje. Stavba nebude mít vliv na životní prostředí, zdraví osob a zdravých životních podmínek. Stavba je v souladu se schváleným územním plánem Obce Bítov, plochy individuální rekrace .
V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění - stavební řízení:
Stavební úřad opatřením ze dne 19.09.2012 oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Současně nařídil ústní jednání, které se uskutečnilo dne 19.10.2012 O jeho výsledku byl sepsán protokol a je součástí spisu.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb, které mají společnou hranici se stavebním pozemkem parc. č. 353/4 a 768/42 kat. území Bítov tj. žadateli a vlastníku pozemku Lesů ČR a Obci Bítov a vlastníku technické infrastruktury.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Ve lhůtě do 19.10.2012 neuplatnili účastníci řízení žádné námitky.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska, stanovil podmínky pro provedení stavby a schválil plán kontrolních podmínek.. Zjistil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací s podmínkami územního rozhodnutí a stavba splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Projektová dokumentace byla zpracovaná oprávněnou autorizovanou osobou Ing Milanem Procházkou ČKAIT - 1003148 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby včetně požárně bezpečnostního řešení stavby, kterou vypracoval Ing.Pavel Drápela, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT 1100015.
Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Petra Dvořáková, Úzká č.p. 309, 675 26 Želetava
v.z.STABO MB s.r.o, IDDS: 2gxskwv
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Petra Dvořáková, Úzká č.p. 309, 675 26 Želetava, v.z.STABO MB s.r.o, IDDS: 2gxskwv
Obec Bítov, E.ON Znojmo., Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo,
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Bez námitek
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Nebyla přítomna
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Rozhodnutí 30/2012 I.část

29. října 2012 v 14:00 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1273/2012/JC
Č.J.:
1527/2012
VYŘIZUJE:
Jiřina Cejpková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
19.10.2012

ROZHODNUTÍ č.30/2012

Výroková část:
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 7.9.2012 podala
Petra Dvořáková, nar. 20.1.1968, Úzká 309, 675 26 Želetava,
v.z.STABO MB s.r.o, IČO 26245906, Jechova 1576, 676 02 Moravské Budějovice 2
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
stavební úpravy stávající částečně podsklepené RCH č.e.16 stojící na pozemcích č.parc.353/4 a 768/42, které se týkají celkové rekonstrukce RCH s její přístavbou na stávajícím zastavěném pozemku a nástavbou se vznikem obytného podkroví
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 353/4, parc. č. 353/1, 768/3, 768/42 v katastrálním území Bítov.
II. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
s t a v e b n í p o v o l e n í
na stavbu:

stavební úpravy stávající částečně podsklepené RCH č.e.16 stojící na pozemcích č.parc.353/4 a 768/42, které se týkají celkové rekonstrukce RCH s její přístavbou na stávajícím zastavěném pozemku a nástavbou se vznikem obytného podkroví
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 353/4, parc. č. 353/1, 768/3, 768/42 v katastrálním území Bítov.
Stavba obsahuje:
- stavební úpravy, které se týkají celkové rekonstrukce RCH č.e,.16, demontáží stávajícího dřevěných obvodových zdí I.NP a opětovnou výstavbou zděné RCH č.e.16 s provedením nástavby se vznikem obytného podkroví na zastavěném pozemku
Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem v měřítku 1:250, který byl předložen navrhovatelkou jako podklad pro vydání tohoto rozhodnutí a je archivováno na stavebním úřadě
2. Stavebními úpravami nebude zvětšena zastavěná stávající plocha RCH č.e.16
3. Při stavbě nebudou prováděny žádné terénní úpravy a zpevněné plochy okolo chaty
4. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovalo STABO MB s.r.o , Ing. Procházka Milan; ČKAIT 1003148 autorizovaný inženýr pozemní stavby, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení stavby, členění, užívání jednotlivých prostor, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Před započetím s užíváním stavby
7. Dodržíte ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
8. Stavební činnost se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Zásahy do terénu je stavebník, v souladu s § 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., povinen již v době přípravy stavby oznámit archeologickému ústavu ( Archeologický ústav akademie věd ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno ) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
9. V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN,. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č.309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude dodrženo: zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v PD a musí odpovídat ČSN 332000-5-52, ČSN 736005 a PNE 333302 respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č.458/2000 Sb., v platném znění a postupováno dle ČSN EN 50110-1 při umisťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.
10. Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.tel. 515364758
11. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
12. Neprodleně ohlásíte jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonu č. 800 225 577.
13. S odpady, které během realizace vzniknou bude nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Povedete jejich evidenci v souladu s § 21 vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a v souladu s plánem odpadového hospodářství JmK Brno, vyhl.č. 309/2004 uveřejněná ve Věstníku JmK částka 16, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství JmK. Její kopie bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Pokud budou v rámci stavby vznikat nebezpečné odpady musí mít realizační firma před zahájením prací platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech vydaný místně příslušným orgánem státní správy, jímž je OŽP MěÚ Znojmo.
14. Povedete stavební deník v souladu s Vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb dle § 6 a přílohy č. 5 této vyhlášky.
15. Učiníte opatření k zabránění úniku pevných , kapalných a plynných látek poškozujících okolní pozemky
16. Stavební práce budou vedeny tak, aby byla zajištěna minimální prašnost. V případě potřeby budou přijata odpovídající opatření, která nadměrné prašnosti zabrání
17. Investor stavby musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadována mechanická pevnost a stabilita, ochrana životního prostředí a bezpečnost užívání.
18. Při provádění stavby bude dodržena prostorová norma ČSN 736005 a respektován zákon č. 458/2000 Sb.
19. Bude dodržena ČSN 75 5115 Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou.
20. Komínová tělesa budou odpovídat příslušné ČSN 73 4201 komíny a kouřovody
21. Případné škody vzniklé při provádění stavby na majetku účastníků řízení nebo osob třetích, stavebník odstraní na vlastní náklady
22. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, tak aby povrchová voda mohla plynule odtékat
23. Nebudou poškozeny kořenové baly
24. Nedojde ke kácení dřevin ani jejich poškození
25. V průběhu stavby nedojde k ohrožení jakosti vody v nádrži Vranov
26. Stavebník je povinen oznámit úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem dle § 120 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., a přizve SÚ závěrečné kontrolní prohlídce.
27. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl.č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob, zvířat na staveništi
28. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem, zejména ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace, ČSN 75 6081 Žumpy
29. V období od 15.06. do 31.08. každoročně se doporučuje v rekreační oblasti neprovádět stavební práce
30. Při výstavbě mohou být použity jen certifikované, nezávadné materiály a technologie.
31. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
32. Stavba bude prováděna odbornou firmou

ozn.zahájení ÚŘ+SŘ na staveb.úpravy RD Hostim 33

25. října 2012 v 10:00 | Hana Samková |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1396/2012/HS
Č.J.:
1561/2012
VYŘIZUJE:
Hana Samková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
25.10.2012

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Marie Tůmová, nar. 8.12.1957, Gagarinova 2524/15, 669 02 Znojmo 2
(dále jen "stavebník") dne 1.10.2012 podala žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:
Stavební úpravy rodinného domu č.p. 33 Hostim
na pozemku parc. č. 125 v katastrálním území Hostim. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.
Stavba obsahuje:
- Jedná se o výměnu střešní krytiny na stávající střešní konstrukci a částečné rozšíření půdního prostoru nad stávající verandou v 1. NP.
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání
30. listopadu 2012 (pátek) v 10,00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři Stavebního úřadu OÚ Šumná.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Šumná, úřední dny: Po a St 8 - 17).
Poučení:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Hana Samková
pověřená vedením stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Šumná a Obce Hostim, dále způsobem umožňujícím elektronický přístup. Po sejmutí z úřední desky vraťte zpět zdejšímu stavebnímu úřadu.
Vyvěšeno dne …………………………. Sejmuto dne ………………………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci územního řízení (dodejky)
žadatel:
Marie Tůmová, Gagarinova č.p. 2524/15, 669 02 Znojmo 2
Obec Hostim, IDDS: mwybi9p
Antonín Kadera, Hostim č.p. 33, 671 54 Hostim
Jitka Pojezná, Hostim č.p. 118, 671 54 Hostim
Štěpán Pojezný, Hostim č.p. 118, 671 54 Hostim
Drahoslav Vavroušek, Hostim č.p. 36, 671 54 Hostim

Účastníci stavebního řízení (dodejky)
žadatel:
Marie Tůmová, Gagarinova č.p. 2524/15, 669 02 Znojmo 2
Obec Hostim, IDDS: mwybi9p
Antonín Kadera, Hostim č.p. 33, 671 54 Hostim
Jitka Pojezná, Hostim č.p. 118, 671 54 Hostim
Štěpán Pojezný, Hostim č.p. 118, 671 54 Hostim
Drahoslav Vavroušek, Hostim č.p. 36, 671 54 Hostim


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

24. října 2012 v 16:23 Úřední deska

Pozvánka

na zasedání zastupitelstva obce Šumná, které se koná dne 31.10.2012 v 18,00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Šumná

Program:

  1. Technický bod ( jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu)
  2. Schválení programu zasedání
  3. Plán inventur k 31.12.2012
  4. Žádost o finanční příspěvek
  5. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce
  6. Změna účelu poskytnuté dotace z JMK pro jednotku SDH
  7. Rozpočtové opatření č. 9/2012
  8. DiskusePetr Cejpek
starosta obce ŠumnáVyvěšeno : 24.10.2012

Sejmuto : …………….Zveřejněno na elektronické úřední desce : od 24.10.2012

do .………….