Září 2012

oznámení spojeného řízení č.j. 1351/2012

26. září 2012 v 14:29 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1351/2012/JC
Č.J.:
1385/2012
VYŘIZUJE:
Jiřina Cejpková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
26.9.2012

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Arnošt Kisling, nar. 26.7.1983, Zálesí 72, 671 02 Šumná
(dále jen "stavebník") dne 20.9.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:
prodloužení stávajícího plynovodního vedení STLPE DN63 o 16,60m a nové STL přípojky pro novostavbu rodinného domu stojícího na pozemku č.parc. 216/1 STLPE DN32 o dl.14,5, včetně skříně HUP, končící na hranici pozemků č.parc. 216/1 a 216/2
na pozemku parc. č. 214, 184, 216/2, 216/1 v katastrálním území Zálesí u Bítova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu poznamenaným pouze do spisu a oznamuje:
I. Podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
6. listopadu 2012 (úterý) v 10.00 hodin
se schůzkou pozvaných před novostavbou rodinného domu Zálesí .
II. Podle 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
6. listopadu 2012 (úterý) v 10.30 hodin
se schůzkou pozvaných před novostavbou rodinného domu Zálesí .
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Šumná, úřední dny: Po a St. 8.00 - 17.00).
Poučení:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Nestanoví li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, až do vydání rozhodnutí dle ustanovení správního řádu § 36.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Samková Hana
Pověřena vedením stavebního úřadu
Jiřina Cejpková
oprávněná úřední osoba
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Šumná a Obce Zálesí, se žádostí o vyvěšení v podobě umožňující dálkový přístup a navrácení zpět po sejmutí.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci územního řízení
navrhovatel (dodejky)
Arnošt Kisling, Zálesí č.p. 72, 671 02 Šumná
Obec Zálesí, IDDS: qxzaz6a

ostatní známí účastníci řízení (veřejnou vyhláškou)
Kristýna Brenkusová, Zálesí č.p. 33, 671 02 Šumná
Mgr. Marie Plačková, Lidická č.p. 286, 676 02 Moravské Budějovice 2
Marie Střechová, Zálesí č.p. 73, 671 02 Šumná
Obec Zálesí, IDDS: qxzaz6a
Správa a údržba silnic JmK p.o.,, IČO 70932581, pracoviště Znojmo, Kotkova 24, IDDS: k3nk8e7
E.ON Distribuce, a.s.,, IDDS: nf5dxbu
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9

dotčené správní úřady DS
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor dopravy, IDDS: ns4a987

účastníci stavebního řízení:
žadatel (dodejky)
Arnošt Kisling, Zálesí č.p. 72, 671 02 Šumná
ostatní známí účastníci řízení (dodejky, DS)
Kristýna Brenkusová, Zálesí č.p. 33, 671 02 Šumná
Mgr. Marie Plačková, Lidická č.p. 286, 676 02 Moravské Budějovice 2
Marie Střechová, Zálesí č.p. 73, 671 02 Šumná
Obec Zálesí, IDDS: qxzaz6a
Správa a údržba silnic JmK p.o.,, IČO 70932581, pracoviště Znojmo, Kotkova 24, IDDS: k3nk8e7
E.ON Distribuce, a.s.,, IDDS: nf5dxbu
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9

dotčené správní úřady DS
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor dopravy, IDDS: ns4a987


oznámení spojeného řízení č.j.1254/2012

21. září 2012 v 12:17 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1254/2012/JC
Č.J.:
1362/2012
VYŘIZUJE:
Jiřina Cejpková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
21.9.2012

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Zuzana Schleingerová, nar. 11.9.1982, Havlíčkova 393/9, 671 72 Miroslav,
Ondřej Schlesinger, nar. 27.5.1978, Havlíčkova 393/9, 671 72 Miroslav
(dále jen "stavebník") dne 5.9.2012 podali žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:
stavební úpravy rekreační chaty č.e.220 stojící na pozemku č.parc. 265/3 , které týkají celkové rekonstrukce RCH a její přístavbou a nové žumpy včetně kanalizační přípojky na pozemku č.parc.265/1 vše v kat.území Bítov, lokalita Horka
na pozemku st. p. 265/3, 265/1 v katastrálním území Bítov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu poznamenaným pouze do spisu a oznamuje:
I. Podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
30. října 2012 (úterý) v 10.00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě samém Bítov Horka RCH č.e.220.
II. Podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
30. října 2012 (úterý) v 10.30 hodin
se schůzkou pozvaných na místě samém Bítov Horka RCH č.e.220.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Šumná, úřední dny: Po a St. 8.00 - 17.00).
Poučení:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Nestanovili zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, až do vydání rozhodnutí dle ustanovení § 36 správního řádu.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Samková Hana
Pověřena vedením stavebního úřadu
Jiřina Cejpková
oprávněná úřední osoba
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Šumná a Obce Bítov se žádostí o vyvěšení v podobě umožňující dálkový přístup a navrácení zpět po sejmutí.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci územního řízení:
navrhovatel (dodejky)
Zuzana Schleingerová, Havlíčkova č.p. 393/9, 671 72 Miroslav
Ondřej Schlesinger, Havlíčkova č.p. 393/9, 671 72 Miroslav
Obec Bítov, IDDS: g7mbt6i
ostatní známí účastníci řízení veřejnou vyhláškou
E.ON Distribuce, a.s.,, IDDS: nf5dxbu
Obec Bítov, IDDS: g7mbt6i

dotčené správní úřady
Krajský úřad Jihomoravského kraje, IČO 70888337, Odbor životního prostředí, Nám. Armády č.p. 8, 670 39 Znojmo
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor školství, kultury a památkové péče, IDDS: ns4a987
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987

Účastníci stavebního řízení:
stavebník (dodejky)
Zuzana Schleingerová, Havlíčkova č.p. 393/9, 671 72 Miroslav
Ondřej Schlesinger, Havlíčkova č.p. 393/9, 671 72 Miroslav
ostatní známí účastníci řízení DS
E.ON Distribuce, a.s.,, IDDS: nf5dxbu
Obec Bítov, IDDS: g7mbt6i

dotčené správní úřady
Krajský úřad Jihomoravského kraje, IČO 70888337, Odbor životního prostředí, Nám. Armády č.p. 8, 670 39 Znojmo
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor školství, kultury a památkové péče, IDDS: ns4a987
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987


Územní rozhodnutí č.29/2012 III.část

21. září 2012 v 10:33 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Hana Samková
pověřená vedením stavebního úřadu
Cejpková Jiřina
Oprávněná úřední osoba
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Šumná a Obce Oslnovice se žádostí o vyvěšení v podobě umožňující dálkový přístup a navrácení zpět po sejmutí.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
E.ON Česká republika, s.r.o.,regionální správa Znojmo, IDDS: 3534cwz
E.ON Distribuce, a.s.,, IDDS: nf5dxbu
zástupce : SETO, spol.s.r.o., IDDS: 5snzyts
Obec Oslnovice, IDDS: prra27v
ostatní známí účastníci řízení veřejnou vyhláškou
Jaroslav Apeltauer, Hradecká č.p. 508, Staré Město, 588 56 Telč
Pavel Apeltauer, Oslnovice č.p. 16, 671 07 Uherčice u Znojma
Josef Bazal, Horní Dunajovice č.p. 181, 671 34 Horní Dunajovice
František Binder, Oslnovice č.p. 9, 671 07 Uherčice u Znojma
Anežka Binderová, Oslnovice č.p. 9, 671 07 Uherčice u Znojma
MUDr. Miroslav Bouchal, Pražská tř. č.p. 2107/61, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Vlasta Dvořáčková, Křeč č.p. 82, 394 95 Křeč
Ing. Antonín Janíček, Oslnovice č.p. 17, 671 07 Uherčice u Znojma
Bohumil Janíček, Mayfield Avenue 101-350, Ottawa, Kanada
Jaromír Janíček, Oslnovice č.p. 20, 671 07 Uherčice u Znojma
Anežka Janíčková, Oslnovice č.p. 17, 671 07 Uherčice u Znojma
Pavlína Janíčková, Oslnovice č.p. 20, 671 07 Uherčice u Znojma
Marie Karlíková, Husova č.p. 494, 676 02 Moravské Budějovice 2
Marie Kollnerová, Oslnovice č.p. 15, 671 07 Uherčice u Znojma
Marek Komenda, Přízřenická č.p. 1024, 664 42 Modřice
Jana Pacasová, U Víta č.p. 1123, 675 31 Jemnice
Marie Šprinclová, Chotěbudice č.p. 39, 675 31 Jemnice
Marie Tumová, Budějovická č.p. 647, 675 31 Jemnice
Miloš Voříšek, Oslnovice č.p. 7, 671 07 Uherčice u Znojma
Jarmila Voříšková, Oslnovice č.p. 7, 671 07 Uherčice u Znojma
Ing. Markéta Voříšková, Oslnovice č.p. 8, 671 07 Uherčice u Znojma
Pavlína Voříšková, Oslnovice č.p. 8, 671 07 Uherčice u Znojma
E.ON Distribuce, a.s.,, IDDS: nf5dxbu
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Obec Oslnovice, IDDS: prra27v

dotčené správní úřady DS
Krajský úřad JmK Brno, IČO 70888337, Odbor životního prostředí det.pracoviště MěÚ Znojmo nám.Armády 8, IDDS: x2pbqzq
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor školství, kultury a památkové péče, IDDS: ns4a987
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987


Územní rozhodnutí č.26/2012 II.část

21. září 2012 v 10:32 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
Odůvodnění:
Dne 18.7.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 14.9.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Protože v dotčeném území je vydán územní plán, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona oznámil stavební úřad zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou.
Na úřední desce Obce Šumná bylo oznámení vyvěšeno dne 24.07.2012 a sejmuto dne 10.08.2012
Na úřední desce Obce Oslnovice bylo oznámeno dne 25.07.2012 a sejmuto dne 09.08.2012
Informovanost investora o tom, že podal žádost o územní rozhodnutí byla vyvěšena v den oznámení o zahájení řízení na veřejně přístupném místě stavby u RCH č.e.190 Oslnovice.
V elektronické podobě na úřední desce bylo vyvěšeno v den vypsání oznámení tj. dne 23.07.2012 v 14.54 hod.
V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona.
Předmětné pozemky stavbou dotčeny jsou ve vlastnictví Singularistů, kteří vydali souhlas s umístěním a provedením na výše uvedených pozemcích v k.ú.Oslnovice. Dojde dotčení s technickou infrastrukturou ve správě E.Onu, a Obce Oslnovice správce vodovodu, dále dojde k dotčení lesního pozemku MěÚ ŽP vydal rozhodnutí k dočasnému odnětí z pozemku plnění funkci lesa. Stavba neklade nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Dále Obci Oslnovice příslušnou ve věci souladu s územním plánem v daném území .
Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení .
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:
- Smlouvami o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou
s vlastníky pozemků stavbou dotčeného
- souhlasem Obce Oslnovice ze dne 21.12.2011
Stanoviska sdělili:
- MěÚ Znojmo Odboru ŽP ze dne 19.12.2011 pod č.j. MUZN 116117/2011
- rozhodnutí MěÚ Znojmo ŽP ze dne 16.7.2012 pod č.j. MUZN 49016/2012
- KÚ JMK ŽP ze dne 13.2.2012 pod č.j. JMK 8376/2012
- MěÚ Znojmo OŠKaPP ze dne 1.3.2012 pod č.j.MUZN 14202/2012
- Lesy ČR ze dne 27.12.2011 č.j. LCR 149/001000/2011
- Povodí Moravy ze dne 2.1.2012 pod č.j. PM 063490/2011-203/Le
- ČR MO VUSS ze dne 2.2.2012 pod č.j. 580/24466/2012-1383-ÚP-BR
- E.ON ze dne 09.01.2012
- RWE ze dne 3.1.2012 pod č.j. 5000567039
- VAS Znojmo ze dne 30.12.2011
- O2 ze dne 13.12.2011 pod č.j. 187632/2011
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
E.ON Česká republika, s.r.o.,regionální správa Znojmo, Rooseveltova 835/8, 669 02 Znojmo 2
v.z.E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
v.z.SETO, spol.s.r.o., Hradecká 17, 380 01 Dačice
Jaroslav Apeltauer, Hradecká 508, Staré Město, 588 56 Telč
Pavel Apeltauer, nar. 18.6.1963, Oslnovice 16, 671 07 Uherčice u Znojma
Josef Bazal, nar. 29.10.1946, Horní Dunajovice 181, 671 34 Horní Dunajovice
František Binder, nar. 24.8.1956, Oslnovice 9, 671 07 Uherčice u Znojma
Anežka Binderová, nar. 2.3.1921, Oslnovice 9, 671 07 Uherčice u Znojma
MUDr. Miroslav Bouchal, nar. 28.2.1946, Pražská tř. 2107/61, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Vlasta Dvořáčková, Křeč 82, 394 95 Křeč
Ing. Antonín Janíček, nar. 15.4.1948, Oslnovice 17, 671 07 Uherčice u Znojma
Bohumil Janíček, nar. 3.5.1938, Mayfield Avenue 101-350, Ottawa, Kanada
Jaromír Janíček, nar. 21.8.1972, Oslnovice 20, 671 07 Uherčice u Znojma
Anežka Janíčková, nar. 21.12.1925, Oslnovice 17, 671 07 Uherčice u Znojma
Pavlína Janíčková, nar. 18.11.1969, Oslnovice 20, 671 07 Uherčice u Znojma
Marie Karlíková, nar. 15.1.1935, Husova 494, 676 02 Moravské Budějovice 2
Marie Kollnerová, nar. 22.11.1957, Oslnovice 15, 671 07 Uherčice u Znojma
Marek Komenda, nar. 24.2.1978, Přízřenická 1024, 664 42 Modřice
Jana Pacasová, nar. 2.1.1958, U Víta 1123, 675 31 Jemnice
Marie Šprinclová, nar. 7.12.1933, Chotěbudice 39, 675 31 Jemnice
Marie Tumová, nar. 6.11.1960, Budějovická 647, 675 31 Jemnice
Miloš Voříšek, nar. 29.5.1937, Oslnovice 7, 671 07 Uherčice u Znojma
Jarmila Voříšková, nar. 26.4.1936, Oslnovice 7, 671 07 Uherčice u Znojma
Ing. Markéta Voříšková, nar. 19.10.1956, Oslnovice 8, 671 07 Uherčice u Znojma
Pavlína Voříšková, nar. 26.6.1928, Oslnovice 8, 671 07 Uherčice u Znojma
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Obec Oslnovice, Oslnovice 18, 671 07 Uherčice u Znojma
Účastníkům řízení byla dána možnost dle ustanovení § 36 odst.3 správního řádu před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům v dané věci.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Nebyly uplatněny
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- nebyla přítomní, nezúčastnila se
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Územní rozhodnutí č.29/2012 I.část

21. září 2012 v 10:31 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1017/2012/JC
Č.J.:
1357/2012
VYŘIZUJE:
Jiřina Cejpková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
20.9.2012

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.29/2012

Výroková část:
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 18.7.2012 podal
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
v.z.E.ON Česká republika, s.r.o., IČO 25733591, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice,
V zastoupení : SETO, spol.s.r.o., IČO 46683461, Hradecká 17, 380 01 Dačice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
Oslnovice, kabelová přípojka NN, pí Pacasová , č.stavby 1030004945 (SB-4711-292)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 797/1, 797/18, 797/27 v katastrálním území Oslnovice.
Druh a účel umisťované stavby : stavba trvalá, za účelem napojení na zdroj el.energie nový odběratel :
- přípojka NN, zemní NAYY 4x16mm2 o dl.60m, délka trasy 55m, pro RCH č.e.342 stojící na pozemku č.parc. 797/27 v katastrální území Oslnovice , lokalita Chmelnice
- nová přípojka povede z nové plastové smyčkové skříně SS200/PV N01 umístěné na RCH č.e.190 stojící na pozemku č.parc.797/18, dále pokračuje lesním pozemkem směrem západním k RCH č.e. 342 stojící na pozemku č.parc. 797/27 kat.území Oslnovice, lokalita Chmelnice
- kabelová přípojka bude ukončena v nově postaveném kabelovém pilíři N02 SS200/PK , umístěného u západní stěny rekreační chaty č.e. 342 na pozemku č.parc.797/1 v kat.území Oslnovice
- další podrobnosti umístění a provedení stavby jsou patrny z předložené projektové dokumentace
Umístění stavby na pozemku:
- kabel bude umístěný na lesním pozemku v prostoru mimo vzrostlé stromy od napojovacího místa u RCH č.e. 190 směrem západním vedoucí k RCH č.e.342
Určení prostorového řešení stavby:
- jedná se o zemní kabel NN NAYY 4x16 mm2 ukládaný v prostoru mezi chatami v lokalitě Chmelnice v prostoru mezi stromy na lesní pozemek
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
- Stavba nebude mít v konečné fázi negativní vliv na blízké i vzdálenější okolí, tj. sousední mezující i nemezující pozemky a stavby na nich, bez negativního vlivu na zdravé životní podmínky, zdraví osob a zvířat, tak i životního prostředí. Zemní kabelová přípojka NN je v souladu s vyhl.č.501/2006 Sb. a vyhl.269/2009 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území, § 24 odst.1.
-
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, který byl předložený jako podklad pro vydání tohoto rozhodnutí v měřítku 1:500, který obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. . Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing.Miloslav Antoňů ČKAIT 0101332 autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb; ze které vyplývají hlavní technické detaily stavby, její umístění a provedení, organizace výstavby a užívání stavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu
2. Dodržíte ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
3. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. Jedná se o podzemní vedení NN. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále budou dodržena platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení. Jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR ohlásíte na tel. číslo 800 225 577.
4. S odpady, které během realizace vzniknou bude nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Povedete jejich evidenci v souladu s § 21 vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a v souladu s plánem odpadového hospodářství JmK Brno, vyhl.č. 309/2004 uveřejněná ve Věstníku JmK částka 16, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství JmK. Její kopie bude předložena k archivaci na stavební úřad ke spisu po dokončení stavby. Pokud budou v rámci stavby vznikat nebezpečné odpady musí mít realizační firma před zahájením prací platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech vydaný místně příslušným orgánem státní správy, jímž je OŽP MěÚ Znojmo.
5. Bude v plném rozsahu respektováno rozhodnutí MěÚ Znojmo ŽP , orgánu státní správy lesů ze dne 16.7.2012 pod č.j. MUZN 49016/2012
6. Povedete stavební deník v souladu s Vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb dle § 6 a přílohy č. 5 této vyhlášky.
7. Učiníte opatření k zabránění úniku pevných , kapalných a plynných látek poškozujících lesní pozemky.
8. Před zahájením stavebních prací si investor objedná vytyčení vodovodu , vodovod ve správě Obce Oslnovice a jednotlivé přípojky pro další rekreační objekty v dané lokalitě
9. Výstavbou a provozem stavby nesmí být ovlivněn provoz vodovodu
10. Nutné je dodržení ochranného pásma 1,5m od hrany potrubí
11. Při narušení vodovodních přípojek neprodleně zajistit jejich opravu a uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce
12. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.V souladu s § 152 odst.3 písm a stavebního zákona sdělí investor název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět - stavba dodavatelsky
13. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích)
14. V průběhu stavby budou stavebníci důsledně dbát, aby nedošlo k ohrožení jakosti vody. Stavební činnost musí být zajištěna tak, aby nedocházelo k úniku ropných látek, nebo jiných škodlivých látek do terénu.
15. Při provádění stavby nesmí vzniknout škoda vlastníkům sousedních nemovitostí a tito nesmí být ani jinak obtěžováni stavebními vlivy. Případné škody vzniklé prováděním stavby hradí stavebník a musí být odstraněný neprodleně.
16. Výkopové práce budou vedeny tak, aby byla zajištěna min.prašnost. V případě potřeby budou přijata odpovídající opatření, která nadměrné prašnosti zabrání.
17. Bude dodržena vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a na ně navazujících českých technických norem týkající se předmětné stavby
18. Investor stavby musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadována mechanická pevnost a stabilita, ochrana životního prostředí a bezpečnost užívání.
19. Nebudou poškozeny okolní lesní porosty
20. Staveniště musí být zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno řádně a bezpečně stavbu provádět
21. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
22. Na stavbě musí být k dispozici ověřená PD a všechny doklady týkající se předmětné stavby, popř.kopie a vedený stavební deník.
23. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
24. Investor je povinen uchovávat projektovou dokumentaci po celou dobu trvání stavby a předat ji i možným budoucím právním nástupcům.
25. Stavební úřad v souladu s § 78 odst.2 stavebního zákona č.183/2006 Sb.,stanovil, že nebude vyžadovat stavební povolení ani ohlášení, jedná se o jednoduchou stavbu uvedenou v § 104 odst.2 písm .h)
26. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
27. Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Dobu platnosti rozhodnutí může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
E.ON Česká republika, s.r.o.,regionální správa Znojmo, Rooseveltova 835/8, 669 02 Znojmo 2
v.z.E.ON Distribuce, a.s.,, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
v.z.SETO, spol.s.r.o., Hradecká 17, 380 01 Dačice


oznámení spojeného řízení č.j.1273/2012

19. září 2012 v 14:31 | Cejpková Jiřina |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1273/2012/JC
Č.J.:
1343/2012
VYŘIZUJE:
Jiřina Cejpková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
19.9.2012

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Petra Dvořáková, nar. 20.1.1968, Úzká 309, 675 26 Želetava,
v.z. STABO MB s.r.o, IČO 26245906, Jechova 1576, 676 02 Moravské Budějovice 2
(dále jen "stavebník") dne 7.9.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

stavební úpravy stávající částečně podsklepené RCH č.e.16 stojící na pozemcích č.parc.353/4 a 768/42, které se týkají celkové rekonstrukce RCH s její přístavbou na stávajícím zastavěném pozemku a nástavbou se vznikem obytného podkroví
na pozemku st. p. 353/4, parc. č. 768/42, 768/3, 353/1 v katastrálním území Bítov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu poznamenaným pouze do spisu a oznamuje:
I. Podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
19. října 2012 (pátek) v 10.00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě samém, před RCH č.e.16 Bítov Kopaninky.
II. Podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
19. října 2012 (pátek) v 10.30 hodin
se schůzkou pozvaných na místě samém, před RCH č.e.16 Bítov Kopaninky.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Šumná, úřední dny: Po a St. 8.0 - 17.00).
Poučení:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Nestanovili zákon jinak , jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí dle ustanovení § 36 správního řádu.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Samková Hana
Pověřena vedením stavebního úřadu
Jiřina Cejpková
oprávněná úřední osoba
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Obce Šumná a Obce Bítov, se žádostí o vyvěšení v podobě umožňující dálkový přístup a navrácení zpět po sejmutí.
Vyvěšeno dne:………………………….. Sejmuto dne :………………………
Razítko podpis oránu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci územního řízení:
Navrhovatel dodejky
Petra Dvořáková, Úzká č.p. 309, 675 26 Želetava
zástupce v zastoupení: STABO MB s.r.o, IDDS: 2gxskwv
Obec Bítov, IDDS: g7mbt6i
Ostatní známí účastníci řízení veřejnou vyhláškou
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Obec Bítov, IDDS: g7mbt6i
E.ON Distribuce, a.s.,, IDDS: nf5dxbu

dotčené správní úřady DS, doporučeně
Krajský úřad JmK Brno, oddělení ochrany přírody a krajiny, Nám. Armády č.p. 8, 670 39 Znojmo
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor školství, kultury a památkové péče, IDDS: ns4a987
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987

Účastníci stavebního řízení
Žadatel doporučeně
Petra Dvořáková, Úzká č.p. 309, 675 26 Želetava
zástupce v zastoupení: STABO MB s.r.o, IDDS: 2gxskwv
Ostatní známí účastníci řízení doporučeně, DS
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Obec Bítov, IDDS: g7mbt6i
E.ON Distribuce, a.s.,, IDDS: nf5dxbu

dotčené správní úřady DS, doporučeně
Krajský úřad JmK Brno, oddělení ochrany přírody a krajiny, Nám. Armády č.p. 8, 670 39 Znojmo
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor školství, kultury a památkové péče, IDDS: ns4a987
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987Ozn.zahájení ÚŘ+SŘ na úpravu sil.žlabu Horní Břečkov

17. září 2012 v 14:55 | Hana Samková |  Úřední deska
OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149
SPIS. ZN.:
1290/2012/HS
Č.J.:
1330/2012
VYŘIZUJE:
Hana Samková
oprávněná úřední osoba
TEL.:
E-MAIL:
515 291 288
podatelna.ousumna@seznam.cz
DATUM:
17.9.2012

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

PODYJÍ, a.s., IČO 60705299, Horní Břečkov 72, 671 02 Šumná
(dále jen "stavebník") dne 11.9.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:
Úprava silážního žlabu
na pozemku parc. č. 307/4, 307/6, 318/1 v katastrálním území Horní Břečkov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.
Stavební úřad Šumná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
23. října 2012 (úterý) v 9,30 hodin
se schůzkou pozvaných před zemědělským areálem PODYJÍ a.s. Horní Břečkov 72.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Šumná, úřední dny: Po a St 8 - 17).
Poučení:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Občanská sdružení dle ust. § 70 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb., jsou tímto informována o zahajovaném správním řízení. Občanské sdružení je oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od zahájení řízení orgánu státní správy, který řízení zahájil. V tomto případě má postavení účastníka řízení.
Hana Samková
pověřená vedením stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Šumná a Obce Horní Břečkov, dále způsobem umožňujícím elektronický přístup. Po sejmutí z úřední desky vraťte zpět zdejšímu stavebnímu úřadu.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci územního řízení (dodejky)
Žadatel:
PODYJÍ, a.s., IDDS: he2tsda
Obec Horní Břečkov, Horní Břečkov 70, 671 02 Šumná - se žádostí o vyvěšení na úřední desku obce
Účastníci řízení obdrží veřejnou vyhláškou:
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
Občanské sdružení Přátelé Podyjí o.s., Lesná č.p. 74, 671 02 Šumná

dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČO 71009191, územní pracoviště Znojmo, IDDS: jaaai36
Krajská veterinární správa, K Suchopádu č.p. 273, Přímětice, 669 43 Znojmo 4
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987
Povodí Moravy s.p,, IDDS: m49t8gw
Správa Národního parku Podyjí, IDDS: 5qur2qf

Účastníci stavebního řízení (dodejky)
Žadatel:
PODYJÍ, a.s., IDDS: he2tsda
Účastníci řízení obdrží veřejnou vyhláškou:
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
Občanské sdružení Přátelé Podyjí o.s., Lesná č.p. 74, 671 02 Šumná

dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČO 71009191, územní pracoviště Znojmo, IDDS: jaaai36
Krajská veterinární správa, K Suchopádu č.p. 273, Přímětice, 669 43 Znojmo 4
Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, Odbor životního prostředí, IDDS: ns4a987
Povodí Moravy s.p,, IDDS: m49t8gw
Správa Národního parku Podyjí, IDDS: 5qur2qf