Obecně závazná vyhláška obce Šumná č. 2/2010

3. prosince 2010 v 15:44 |  Obecně závazné vyhlášky
OBEC Šumná
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Zastupitelstvo obce Šumná se na svém zasedání dne 29.11.2010 usnesením č. 11/2010-11
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)          Obec Šumná touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek").
(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen "správce poplatku").[1]
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:
a)             fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b)             fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
 (c)      Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, v případě domů     
    rodinných nebo bytových, vlastníkem nebo správcem domu.
 (d)      V případě , že stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci , ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba , je ve vlastnictví více osob , jsou tyto osoby povinny hradit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 2
Ohlašovací povinnost
(1)          Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Stejným způsobem jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
(2)          Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 6 této vyhlášky. Poplatník dle čl. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
Čl. 3
Sazba poplatku
(1)          Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 1 písm. a) a b) této vyhlášky činí 450,- a je tvořena:
a)         z částky
200,- Kč za kalendářní rok a
b)         z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2)          Skutečné náklady roku 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 172 151,- a byly rozúčtovány takto:
Náklady 172 151,- děleno 645 (počet osob s trvalým pobytem na území obce + počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 266,-Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,-Kč.
(3)          V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.[3]
Čl. 4
Splatnost poplatku
(1)          Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31.3. a do 31.9. příslušného kalendářního roku.
(2)          Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla
Čl. 5
Osvobození a úlevy
(1)          Poplatek neplatí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, ale:
a)   v obci se prokazatelně víc jak rok
nezdržuje,
b)   zdržuje se přechodně v cizině po dobu nejméně devíti po sobě jdoucích měsíců,
c)   je ve výkonu trestu odnětí svobody delší jak devět měsíců,
d)   osoby evidenčně vedené k trvalému pobytu na adrese Šumná 149 (ohlašovna), které se v obci nezdržují.
e) poplatek dále neplatí poplatníci s trvalým pobytem v obci Šumná v lokalitě Dolní Olešná, z důvodu nedostupnosti nemovitosti.

(2)
Úlevy v platbě poplatku se neposkytují.
Čl. 6
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
(1)          V ohlášení poplatník nebo plátce uvede[4]
a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)         čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c)         další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
(2)          Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]
(3)          Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.[7]
(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
          Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 12.12.2005 ve znění vyhlášky č. 1/2009.
Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011...................................          ..........................................
          
        Petr Cejpek                       Mgr. Petr Sklenář                                                                     
           starosta                             místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.12.2010
Sejmuto z úřední desky dne: 5.1.2011[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích")
[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3] § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[5] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[7] § 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích
[8] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích