Obecně závazná vyhláška obce Šumná č. 1/2010 o místních poplatcích 2.ČÁST

3. prosince 2010 v 15:40 |  Obecně závazné vyhlášky
2. ČÁST

ČÁST VIII.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ
Čl. 30
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
(1)          V ohlášení poplatník nebo plátce uvede[21]
a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)         čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c)         další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
(2)          Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[22]
(3)          Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[23]
Čl. 31
Navýšení poplatku
(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.[24]
(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[25]
Čl. 32
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místních poplatcích, ze dne 29.12.2003.
Čl. 33
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

            ...................................                                                       ..........................................
                  Petr Cejpek                                                                      Mgr. Petr Sklenář
                     starosta                                                                             místostarostaVyvěšeno na úřední desce dne: 3.12.2010
Sejmuto z úřední desky dne:      5.1.2011


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích")
[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[4] § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
[5] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[6] § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[7] § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích
[8] § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
[9] § 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[10] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[11] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[12] § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích
[13] § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích
[14] § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[15] § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[16] § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
[17] § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[18] § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích
[19] § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
[20] § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[21] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[22] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[23] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[24] § 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích
[25] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích