Prosinec 2010

Poznej svého policistu

6. prosince 2010 v 15:58 Policie ČR
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
se Vám představuje v rámci projektu "Poznej svého policistu"
Obec Šumnou má na strost prap.Dušan Podsklan-inspektor OOP ČR Vranov nad Dyjí.
Telefon: 515 296 333

Fotka Podsklan

Obecně závazná vyhláška obce Šumná č. 2/2010

3. prosince 2010 v 15:44 Obecně závazné vyhlášky
OBEC Šumná
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Zastupitelstvo obce Šumná se na svém zasedání dne 29.11.2010 usnesením č. 11/2010-11
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)          Obec Šumná touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek").
(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen "správce poplatku").[1]
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:
a)             fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b)             fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
 (c)      Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, v případě domů     
    rodinných nebo bytových, vlastníkem nebo správcem domu.
 (d)      V případě , že stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci , ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba , je ve vlastnictví více osob , jsou tyto osoby povinny hradit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 2
Ohlašovací povinnost
(1)          Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Stejným způsobem jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
(2)          Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 6 této vyhlášky. Poplatník dle čl. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
Čl. 3
Sazba poplatku
(1)          Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 1 písm. a) a b) této vyhlášky činí 450,- a je tvořena:
a)         z částky
200,- Kč za kalendářní rok a
b)         z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2)          Skutečné náklady roku 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 172 151,- a byly rozúčtovány takto:
Náklady 172 151,- děleno 645 (počet osob s trvalým pobytem na území obce + počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 266,-Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,-Kč.
(3)          V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.[3]
Čl. 4
Splatnost poplatku
(1)          Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31.3. a do 31.9. příslušného kalendářního roku.
(2)          Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla
Čl. 5
Osvobození a úlevy
(1)          Poplatek neplatí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, ale:
a)   v obci se prokazatelně víc jak rok
nezdržuje,
b)   zdržuje se přechodně v cizině po dobu nejméně devíti po sobě jdoucích měsíců,
c)   je ve výkonu trestu odnětí svobody delší jak devět měsíců,
d)   osoby evidenčně vedené k trvalému pobytu na adrese Šumná 149 (ohlašovna), které se v obci nezdržují.
e) poplatek dále neplatí poplatníci s trvalým pobytem v obci Šumná v lokalitě Dolní Olešná, z důvodu nedostupnosti nemovitosti.

(2)
Úlevy v platbě poplatku se neposkytují.
Čl. 6
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
(1)          V ohlášení poplatník nebo plátce uvede[4]
a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)         čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c)         další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
(2)          Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]
(3)          Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.[7]
(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
          Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 12.12.2005 ve znění vyhlášky č. 1/2009.
Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011...................................          ..........................................
          
        Petr Cejpek                       Mgr. Petr Sklenář                                                                     
           starosta                             místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.12.2010
Sejmuto z úřední desky dne: 5.1.2011Obecně závazná vyhláška obce Šumná č. 1/2010 o místních poplatcích 2.ČÁST

3. prosince 2010 v 15:40 Obecně závazné vyhlášky
2. ČÁST

ČÁST VIII.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ
Čl. 30
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
(1)          V ohlášení poplatník nebo plátce uvede[21]
a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)         čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c)         další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
(2)          Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[22]
(3)          Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[23]
Čl. 31
Navýšení poplatku
(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.[24]
(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[25]
Čl. 32
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místních poplatcích, ze dne 29.12.2003.
Čl. 33
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

            ...................................                                                       ..........................................
                  Petr Cejpek                                                                      Mgr. Petr Sklenář
                     starosta                                                                             místostarostaVyvěšeno na úřední desce dne: 3.12.2010
Sejmuto z úřední desky dne:      5.1.2011


Obecně závazná vyhláška obce Šumná č. 1/2010 o místních poplatcích 1ČÁST

3. prosince 2010 v 15:37 Obecně závazné vyhlášky
1. ČÁST
                                                            
OBEC Šumná
Obecně závazná vyhláška č.
1/2010
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Šumná se na svém zasedání dne 29.11.2010 usnesením č.11/2010-10
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):
ČÁST
I.
ZÁKLADNÍ
USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)          Obec Šumná zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen "poplatky"):
a)         poplatek ze psů,
b)         poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c)         poplatek za užívání veřejného prostranství,
d)         poplatek ze vstupného,
e)         poplatek z ubytovací kapacity,
(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen "správce poplatku").[1]
                                                   ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)          Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Šumná[2]
(2)          Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)          Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
(2)          V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]
(3)          Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)          Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2)          Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena důvod
osvobození musí poplatník správci poplatku doložit.      
(3)          Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 30 této vyhlášky.
Čl. 5
Sazba poplatku
(1)          Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)         za prvního psa                                                        
100,- Kč,
b)         za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  
150,- Kč,
c)         za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu                                                          100,- Kč,
d)         za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu             150,- Kč.
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1)          Poplatek je splatný nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku.
(2)          Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1)          Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[5].
(2)          Od poplatku se dále osvobozují:
a) obec nebo rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí,
          b) osoba, která je držitelem psa převzatého z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy -
          osvobození se zde vztahuje na dobu jednoho kalendářního roku.
c) osoba, která drží a používá v honitbě loveckého psa. Loveckým psem se
rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. Potvrzení o složené zkoušce vystavené jejím pořadatelem je nutné předložit.
(3)     Úlevy
se neposkytují.
ČÁST III.
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
(1)          Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.[6]
(2)          Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.[7]
Čl. 9
Ohlašovací povinnost
(1)          Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
(2)          Při plnění ohlašovací povinnost je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 30 této vyhlášky.
(3)          Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[8]
Čl. 10
Sazba poplatku
(1)     Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento
          dnem příchodu
7,- Kč.
Čl. 11
Splatnost poplatku

(1)      Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku nejpozději do 30.11. příslušného kalendářního roku.
Čl. 12
Osvobození a úlevy
(1)          Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.[9]
(2)     Úlevy
se neposkytují

                                                                  ČÁST IV.
poplatek za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 13
Předmět poplatku, poplatník
(1)          Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[10]
(2)          Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[11]
Čl. 14
Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
parcela č.390     - před OÚ - parkoviště
parcela č. 344    - před OÚ - u studny
parcela č. 236/1 - před Jednotou ke Štítarům
parcela č. 216    - od křižovatky ke hřbitovu
parcela č. 295    - ke škole
parcela č. 389/1 - před zdravotním střediskem
parcela č. 429    - k nádraží
parcela č. 346/1 - ulice Jednota- Bulínová
parcela č. 296/1 - řadovky u ZŠ.
Čl. 15
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 16
Ohlašovací povinnost
(1)          Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2)          Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 30 této vyhlášky.
(3)          Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.
Čl. 17
Sazba poplatku
(1)          Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)         za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
10,-Kč                                                                               
b)         za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje             10,- Kč
c)         za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
                            10,-Kč
d)         za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí                          50,-Kč
e)         za umístění zařízení cirkusů                                                                          10,-Kč
f)           za umístění skládek                                                                                         5,-Kč
g)         za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                                     
10,-Kč
h)         za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce                                        1,-Kč
i)           za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce                                     1,-Kč
j)           za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce                                      1,-Kč
k)         za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových,televizních děl 10,- Kč.                              
Čl. 18
Splatnost poplatku
(1)          Poplatek ve výši stanovené podle čl. 17 odst. 1 je splatný:
a)         při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b)         při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
(2)          Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 19
Osvobození a úlevy
(1)          Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[12],
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[13].
(2)          Od poplatku se dále osvobozují:
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro služební vozidla obce,
b)   
vyhrazení trvalého parkovacího místa pro služební vozidla Policie ČR,
c)

vyhrazení trvalého parkovacího místa pro služební vozidla zdravotnické služby,
d)
  
provádění výkopových prací, jejichž investorem je obec nebo obcí zřízené  
               

příspěvkové organizace,
         e)      kulturní, sportovní a reklamní akce, jejichž pořadatelem je obec nebo obcí    
                  zřízené příspěvkové organizace a místní tělovýchovná jednota.
Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku ohlásit:
a) ve lhůtě stanovené v Čl. 16 této vyhlášky,
b) v případě vzniku osvobození po splnění ohlašovací povinnosti ve lhůtě do 5 dnů ode dne,
    kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik nároku na osvobození.
(3)       Úlevy se neposkytují.
ČÁST V.
poplatek zE VSTUPNÉHO
Čl. 20
Předmět poplatku a poplatník
(1)          Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.[14]
(2)          Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.[15]
Čl. 21
Ohlašovací povinnost
(1)     Poplatník je nejpozději 3 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 30 této vyhlášky.
(2)     Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
Čl. 22
Sazba poplatku
(1)          Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a)         kulturní akci        15 %,
b)         sportovní akci     15 %,
c)         prodejní akci       15 %,
d)         reklamní akci       15%.
(2)          V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou.
Čl. 23
Splatnost poplatku
(1)       Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.
Čl. 24
Osvobození a úlevy
(1)          Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.[16]
(2)          Od poplatku se dále osvobozují:
a) sportovní akce pořádané místní tělovýchovnou jednotou,
b) divadelní představení a koncerty vážné hudby,
c) filmová představení,
d) akce, jejichž pořadatelem jsou obec a rozpočtové, příspěvkové a zájmově kulturní organizace zřízené obcí.
e) sportovní akce určené mládeži a dětem.
(3)     Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci   
         poplatku současně s ohlašovací povinností podle Čl. 21.
(4)     Úlevy
se neposkytují.

ČÁST VI.
poplatek z UBYTOVACÍ KAPACITY
Čl. 25
Předmět poplatku a poplatník
(1)          Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.[17]
(2)          Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.[18]
Čl. 26
Ohlašovací povinnost
(1)          Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
(2)          Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 30 této vyhlášky.
(3)          Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[19]
Čl. 27
Sazba poplatku
(1)          Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 2,- Kč
Čl. 28
Splatnost poplatku
(1)   Poplatek je splatný do 30.11. příslušného kalendářního roku
(2)   Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 29
Osvobození a úlevy
(1)          Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.[20]
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,
(2)     Úlevy
se neposkytují.