Březen 2010

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 28.12.2009 č. 15/2009

24. března 2010 v 14:43 Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 28.12.2009
č. 15/2009
Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1.Prodloužení pronájmu budovy DDM Šumná do 31.12.2012
2.Smlouvu č. 1-867/2009-14 o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro jednotku SDH
ve výši 51 655,- Kč
3.Snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola,
Šumná ve výši 100 000,- Kč
4.Rozpočtové opatření č. 9/2009 dle přílohy
5.Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2010 dle přílohy
6.Účetní převod hodnoty kanalizace dle sporné faktury do majetku obce ve
výši 2 688 324,87 Kč
7.Podání žádosti o dotaci na opravu komunikací z PRV na r. 2010
8. Odložení projednání žádostí o přidělení bytu na příští zasedání
bere na vědomí:
1.Změnu účelu a použití dotace z rozpočtu JMK na opravu tělocvičny v budově ZŠ
2. Rozpočtové provizorium a rozpočtový výhled Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí
Vranovska
ukládá :
1.Finančnímu a kontrolnímu výboru provést kontrolu v rámci své náplně
2.Starostovi zpracovat žádost o poskytnutí dotace na opravu komunikací z PRV