Leden 2010

Výroční zpráva za rok 2009

25. ledna 2010 v 11:05 Povinné informace
Obec Šumná
vydává v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím
výroční zprávu:


VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti obecního úřadu Šumná v oblasti poskytování informací za rok 2009
1. Počet písemně podaných žádostí o informace:
V roce 2009 byly podány 2 písemné žádosti.

2. Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí:
V roce 2009 nebylo podáno žádné odvolání.

3. Přezkoumání rozhodnutí soudem:
V roce 2009 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí v oblasti poskytování informací.

4. Řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:
V roce 2009 nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

V Šumné, dne 25.1.2010
Petr Cejpek
starosta obce