Říjen 2009

Bohoslužby v kostele Svatého Ducha v Šumné

26. října 2009 v 11:11 Kostel Svatého Ducha v Šumné

Pravidelné bohoslužby bývají každý čtvrtek v 18 hodin.

Vždy druhou neděli v měsíci bývá mše svatá v 11,15.

Na první pátek je mše svatá ve 20,00.


Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 30.9.2009 č. 11/2009

26. října 2009 v 10:46 Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 30.9.2009
č. 11/2009


Zastupitelstvo obce Šumná


schvaluje :

1.Program zasedání

2.Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Šumná
3.Zřizovací listinu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šumná

4.Rozpočtové opatření č. 5/2009 dle přílohy
5.Nabídku energetických služeb pro objekt DDM a nabídku odborného posouzení
objektu KD a OÚ
6. Jednání s Českou spořitelnou o úvěru a jednání s firmami o možnosti zaplacení
úhrady věcného břemene předem

7. Navýšení nájemného NP zdravotního střediska na rok 2010 dle nájemních smluv

bere na vědomí :

1.Zprávu o provedené kontrole finančního a kontrolního výboru

.............................................. ………………………………
starosta místostarostkaUsnesení zastupitelstva ze dne 31.8.2009 č. 10/2009

26. října 2009 v 10:46 Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 31.8.2009
č. 10/2009


Zastupitelstvo obce Šumná


schvaluje :

1.Program zasedání

2.Dohodu s Policií ČR Vranov n.Dyjí o spolupráci při zabezpečování veřejného pořádku
3.Rozpočtové opatření č. 3/2009 dle přílohy

4.Rozpočtové opatření č. 4/2009 dle přílohy
5.Zvýšení nájemného bytů od r. 2010 o 20%
6.Souhlas s přijetím účelově určeného fin. daru ve výši 150 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Šumná
od spol. Lesy České republiky, s.p.

7.Počet členů okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR - 5 členů

8.Umístění plakátovací plochy - u nádraží ČD


ukládá :

1.Finančnímu a kontrolnímu výboru provést kontrolu v rámci své náplně

2.Starostovi předložit kalkulaci nájemného nebytových prostor zdravotního střediska


.............................................. ………………………………
starosta místostarostka