Červenec 2009

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 22.6.2009 č. 6/2009

15. července 2009 v 11:48 Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 22.6.2009
č. 6/2009


Zastupitelstvo obce Šumná


schvaluje :

1.Program zasedání

2.Závěrečný účet obce Šumná za rok 2008 - souhlas s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad
3.Stanovisko OZ k monitoringu hospodaření obce pro MF ČR

4.Prodej pozemku p.č. 364/9 k.ú. Šumná - Renata Netíková, Jiří Netík, Roudnice n.Labem
5.Rozpočtové opatření č. 2/2009 dle přílohy
6.Stanovení doby a místa uzavírání manželství

7.Návrh závěrečného účtu za rok 2008 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska

8.Termín podpisu kupní smlouvy na prodej pozemků /manželé Kalendovi/ do 30.6.2009

bere na vědomí :

1.Informaci obvodního oddělení Policie ČR o trestné činnosti v obci
.............................................. ………………………………
starosta místostarostka