Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 27.10.2008 č. 10/2008

23. dubna 2009 v 10:34 |  Usnesení OZ
U s n e s e n í

zastupitelstva obce Šumná ze dne 27.10.2008

č. 10/2008Zastupitelstvo obce Šumná


schvaluje :


1.Program zasedání

2.Rozpočtové opatření č. 7/2008 dle přílohy

3.Dodatek k nájemní smlouvě Jaroslav Drtina KD restaurace Šumná
- od 10/2008 výše nájemného 4 000,- Kč

4.Změnu účelu dotace z PRV z neinvestiční na investiční účel
- rekonstrukce topení KD a OÚ

5.Úvěr u České spořitelny ve Znojmě na rekonstrukci KD a OÚ v Šumné
ve výši 600 000,- Kč a zahrnutí do rozpočtového výhledu obce na r.2009-2010

neschvaluje :

1.Prodej pozemku p.č. 364/9 k.ú. Šumná za účelem zahrady


bere na vědomí :


1.Zprávu o bezpečností situaci v katastru obce Šumná

2.Zprávu o provedené kontrole finančního a kontrolního výboru.............................................. ..............................................
starosta místostarostka