Duben 2009

Rozpočet obce Šumná na rok 2009

23. dubna 2009 v 10:47
Rozpočet obce Šumná na rok 2009
sestavený dle paragrafů rozpočtové skladby
Příjmy:
Rozpočtová skladba
Název
-
1111
daň z příjmů FO ze závislé činnosti
990 000,00
-
1112
daň z příjmu FO ze sam.výděl.činnosti
155 000,00
-
1113
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
83 000,00
-
1121
daň z příjmů právnických osob
1 410 000,00
-
1211
daň z přidané hodnoty
1 910 000,00
-
1122
daň z př. práv.osob za obec /proúčt./
95 000,00
-
1511
daň z nemovitostí
448 000,00
-
1337
poplatek za likvidaci odpadů
285 000,00
-
1332
poplatek za znečišťování ovzduší
1 000,00
-
1341
poplatek ze psů
13 000,00
-
1343
popl.za užívání veř.prostranství
5 000,00
-
1344
popl.ze vstupného
2 000,00
-
1342
popl.za rekreační pobyt
1 000,00
-
1345
popl. z ubytovací kapacity
500,00
-
1361
správní poplatky
195 000,00
1012
pronájem pozemků
15 700,00
2122
sběr druhotných surovin
25 000,00
2169
pokuty STÚ
12 000,00
3113
příjmy základní škola
153 000,00
3314
příjmy knihovna
1 300,00
3349
příjmy internet
72 000,00
3392
příjmy kulturní dům
77 000,00
3511
příjmy zdravotní středisko
162 000,00
3513
příjmy stanice záchranné služby
77 000,00
3612
příjmy bytové hospodářství
69 000,00
3632
příjmy pohřebnictví
5 000,00
3639
příjmy z pronájmu a prodeje majetku
481 000,00
3725
příjmy tříděný odpad
30 000,00
3722
příjmy nakládání s odpady
8 000,00
6171
příjmy místní správa
6 000,00
6310
příjmy z finančních operací
10 000,00
4111
dotace státní správa
557 000,00
4112
dotace ze státního rozpočtu
1 065 300,00
4121
dotace od obcí na žáky
673 400,00
4116
dotace ÚP prac. VPP doplatek r.2008
12 000,00
4222
dotace územní plán
118 800,00
Celkem příjmy
9 224 000,00
Financování:
-
8115
zapojení zůstatku běžných účtů
1 491 000,00
CELKEM
10 715 000,00
Výdaje:
Rozpočtová skladba
Název
2143
příspěvek Infocentrum
16 800,00
2310
příspěvek VAK Znojemsko
4 000,00
2212
pozemní komunikace
350 000,00
2321
kanalizace
210 000,00
3113
základní škola
2 830 000,00
3314
knihovna
25 000,00
3319
kronika
700,00
3330
církev
3 100,00
3341
místní rozhlas
10 000,00
3349
ostatní sdělovací prostředky
105 000,00
3392
kulturní dům
185 000,00
3399
sbor pro občanské záležitosti
50 000,00
3421
využití volného času dětí a mládeže
5 700,00
3511
zdravotní středisko
170 000,00
3513
lékařská služba první pomoci
53 000,00
3612
bytové hospodářství
22 000,00
3631
veřejné osvětlení
65 000,00
3632
pohřebnictví
7 000,00
3633
inženýrské sítě
500 000,00
3635
územní plánování
305 000,00
3639
komunální služby a územní rozvoj
460 000,00
3721
svoz nebezpečných odpadů
10 000,00
3722
nakládání s komunálním odpadem
410 000,00
3723
nákládání s ostatními odpady
65 000,00
3745
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
65 000,00
5512
požární ochrana
40 000,00
6112
zastupitelstvo obce
780 000,00
6171
místní správa
2 400 000,00
6310
finanční operace
33 000,00
6320
pojištění majetku
20 000,00
6399
ost.fin.operace proúčt. daně z př.za obec
95 000,00
6402
vratky dotací fin. vypořádání
6 400,00
Celkem výdaje
9 301 700,00
Financování :
-
8124
splátky úvěrů ČS
901 300,00
-
8124
splátky půjčky SFŽP
512 000,00
CELKEM
10 715 000,00
Schváleno v OZ dne 15.4.2009

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 27.10.2008 č. 10/2008

23. dubna 2009 v 10:34 Usnesení OZ
U s n e s e n í

zastupitelstva obce Šumná ze dne 27.10.2008

č. 10/2008Zastupitelstvo obce Šumná


schvaluje :


1.Program zasedání

2.Rozpočtové opatření č. 7/2008 dle přílohy

3.Dodatek k nájemní smlouvě Jaroslav Drtina KD restaurace Šumná
- od 10/2008 výše nájemného 4 000,- Kč

4.Změnu účelu dotace z PRV z neinvestiční na investiční účel
- rekonstrukce topení KD a OÚ

5.Úvěr u České spořitelny ve Znojmě na rekonstrukci KD a OÚ v Šumné
ve výši 600 000,- Kč a zahrnutí do rozpočtového výhledu obce na r.2009-2010

neschvaluje :

1.Prodej pozemku p.č. 364/9 k.ú. Šumná za účelem zahrady


bere na vědomí :


1.Zprávu o bezpečností situaci v katastru obce Šumná

2.Zprávu o provedené kontrole finančního a kontrolního výboru.............................................. ..............................................
starosta místostarostka

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 15.4.2009 č. 4/2009

20. dubna 2009 v 14:30 Usnesení OZ

U s n e s e n í

zastupitelstva obce Šumná ze dne 15.4.2009

č. 4/2009

Zastupitelstvo obce Šumná

schvaluje :

1.Program zasedání
2.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2008
3.Rozpočet obce Šumná na rok 2009 dle přílohy
4.Návrh rozpočtu na rok 2009 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí
Vranovska
5.Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků - výměna oken
zdravotní středisko Šumná
6.Smlouvy o zřízení věcného břemene - položení kabelu k fotovoltaické
elektrárně v k.ú. Vranovská Ves
7.Záměr bezúplatného převodu pozemku pod stavbou kostela
k.ú. Šumná, p.č. 389/2, výměra 399 m2


bere na vědomí :

1.Rozpočtový výhled obce na rok 2010-2011

.............................................. ………………………………
starosta místostarostka