Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 9.3.2009 č. 3/2009

13. března 2009 v 8:33 |  Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 9.3.2009
č. 3/2009


Zastupitelstvo obce Šumná

schvaluje :

1.Program zasedání

2.Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci výzvy č. 2 "eGovernment v obcích -
Czech POINT"

3.Zprávu o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2008
4.Žádost o přidělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2008 příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Šumná ve výši 37 204,16 Kč do rezervního fondu

5.Dohodu o poskytnutí příspěvku na provoz Infocentra Vranov n. Dyjí a členský příspěvek
Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska na r. 2009

6.Prodej pozemku p.č. 181, 182 k. ú. Šumná, cena 100,- Kč/m2
- Braun Gerhard, Pod soudním vrchem 1, Znojmo

7.Místní program obnovy obce Šumná na r. 2009 - 2012


bere na vědomí :

1.Zprávu o provedené kontrole finančního a kontrolního výboru

2.Zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šumná

3.Výroční zprávu ZŠ a MŠ Šumná


.............................................. ………………………………
starosta místostarostka