Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 3.12.2008 č. 11/2008

9. prosince 2008 v 13:13 |  Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 3.12.2008
č. 11/2008


Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1.Program zasedání
2.Smlouvu o úvěru č. 222242419 Česká spořitelna, a.s. ve výši 600 000,- Kč
na rekonstrukci topení v kulturním domě a obecním úřadu
3.Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 1-991/2008-14 na výdaje
jednotky Sboru dobrovolných hasičů na rok 2008 ve výši 42 495,- Kč
4.Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
5.Příkaz č. 1/2008 k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2008
6.Rozpočtové opatření č. 8/2008 dle přílohy
7.Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2009 dle přílohy
8.Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola,
Šumná na rok 2008 ve výši 100 000,- Kč

bere na vědomí:
1.Návrh na sloučení jednotky SDH Lesná
2.Termín tradičního setkání dříve narozených občanů 13.12.2008
3.Návrh na koupi plechové garáže
4.Vydání dalšího čísla Šumenského zpravodaje
5.Zhodnocení pořádané zábavy


.............................................. ………………………………


starosta místostarostka