Obecně závazná vyhláška obce Šumná č. 1/2008

4. prosince 2008 v 15:28 |  Obecně závazné vyhlášky


Obec Šumná


Obecně závazná vyhláška

č. 1/2008,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6 /2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Šumná se na svém zasedání dne 03.12.2008 usnesením č. 11/2008 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I
Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se mění a doplňuje takto:

Čl. 5 se mění a nově zní:
Čl. 5
Sazba poplatků
1)

Sazba poplatku činí ročně 450,- Kč pro:
A/ fyzickou osobu, která má v obci Šumná trvalý pobyt.
B/ fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba.

Sazba poplatku 450,-Kč je tvořena:
a) z částky 200,- Kč za osobu poplatníka a kalendářní rok.
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předcházejícího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
viz. Příloha č. 1.

2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. II
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.


……………. ………………
Dáša Cihlářová Petr Cejpek
místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 04.12.2008

Sejmuto z úřední desky dne: 08.01.2009


Příloha č. 1 Rozúčtování skutečných nákladů obce předcházejícího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu


1. Skutečné náklady předcházejícího roku činily 191 184,60 Kč

2. Počet poplatníků 643 ( 603 + 40 )

3. Náklady na jednoho poplatníka: 191 184,60 : 643 = 297,- Kč.


……………………. …………………………
Dáša Cihlářová Petr Cejpek
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 04.12.2008

Sejmuto z úřední desky dne: 08.01.2009