Říjen 2008

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 29.9.2008 č. 9/2008

10. října 2008 v 8:01 Usnesení OZ
.
U s n e s e n í

zastupitelstva obce Šumná ze dne 29.9.2008

č. 9/2008


Zastupitelstvo obce Šumná

schvaluje :


1.Program zasedání

2.Zvýšení nájemného bytů na rok 2009 ve výši 20%

3.Zástupce zřizovatele do školské rady : Petr Cejpek
Miroslava Dvořáková

4.Rozpočtové opatření č. 6/2008 dle přílohy

5.Dodavatele na realizaci rekonstrukce topení v budově KD Šumná
- Topení-izolace, Stavomontáže Brno, spol. s r.o.
- Petr Šedrla Elektromontáže s.r.o. Brno
6.Smlouvu na zpracování žádosti o dotaci a zajištění prováděcí projektové
dokumentace - rekonstrukce topení a zateplení budov Základní školy a Mateřské
školy Šumná - IP Izolace Polná
neschvaluje :


1.Smlouvu o budoucí smlouvě E.ON ČR o zřízení věcného břemene
/čl. 4, odst. 2 výše poplatku/

bere na vědomí :


1.Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Šumná

2.Průběh posvícení, oslav a svěcení kostela v obci


ukládá :


1.Finančnímu a kontrolnímu výboru provést kontroly dle své náplně


revokuje :


1.Bod č. 3 usnesení č. 8/2008 ze dne 1.9.2008
/prominutí pokuty vyměřené STÚ Šumná/.............................................. ..............................................
starosta místostarostka