Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 30.6.2008 č. 6/2008

4. srpna 2008 v 8:14 |  Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 30.6.2008
č. 6/2008
Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1.Program zasedání
2.Závěrečný účet obce Šumná za rok 2007 - souhlas s celoročním hospodařením
a to bez výhrad
3.Rozpočtové opatření č. 3/2008 dle přílohy
4.Rozpočtové opatření č. 4/2008 dle přílohy
5.Stávající výši daně z nemovitostí pro obec Šumná na rok 2008
6.Záměr prodeje pozemků k.ú. Šumná
p.č. 178 505 m2 za cenu 100,- Kč/m2
p.č. 113 část 995 m2 za cenu 100,- Kč/m2
p.č. 113 část 1989 m2 za cenu 20,- Kč/m2
p.č. 111 1899 m2 za cenu 20,- Kč/m2
p.č. 110 1923 m2 za cenu 20,- Kč/m2
7.Zahrnutí pozemků pro předpokládanou fotovoltaickou elektrárnu do územního
plánu - plocha pro výrobu - p.č. 620/1
- p.č. 78/1, 79, 80, 77, 76, 75, 59, 60, 73, 72, 61, 52, 81
bere na vědomí :
1.Zprávu o kontrole finančního a kontrolního výboru
2.Zprávu zástupce obvodního oddělení Policie ČR Vranov n.Dyjí o kriminalitě v obci
3.Informaci o nutnosti řešit vytápění KD
.............................................. ..............................................
starosta místostarostka