Červen 2008

Registr oznámení dle zák.č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

26. června 2008 v 14:20 Informace Obecního úřadu
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá obcím a městům povinnost zpřístupnit v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě na cetrnální adrese registr oznámení veřejných funkcionářů.
Adresa registru oznámení pro účely zákona č. 159/2006 Sb. :

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 26.5.2008 č. 5/2008

10. června 2008 v 9:10 Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 26.5.2008
č. 5/2008
Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Program zasedání
2. Přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 20 000,- Kč na projekt Oslavy 210.výročí
založení obce Šumná za podmínek návrhu smlouvy
3. Přijetí dotace z rozpočtu JMK v rámci Programu rozvoje venkova na projekt Vnitřní
úpravy a údržba obecního úřadu a kulturního domu ve výši 155 000,- Kč
4. Přijetí dotace z rozpočtu JMK na projekt Rekonstrukce hřiště pro sportovní aktivity
i volný čas ve výši 30 000,- Kč
5. Rozpočtové opatření č. 2/2008 dle přílohy
6. Zapojení obce do projektu Komunikační, monitorovací a varovný SMS systém JMK
bere na vědomí :
1.Plán výzev regionálního operačního programu na rok 2008 ROP Jihovýchod
ukládá :
1.Finančnímu a kontrolnímu výboru provést kontroly v rámci své náplně
.............................................. ..............................................
starosta místostarostka