Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 25.2.2008 č. 2/2008

19. března 2008 v 8:45 |  Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 25.2.2008
č. 2/2008
Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Program zasedání
2. Dodatek ke smlouvě o prodeji hotových jídel - GASTRO - TM s.r.o. Hostim
a příspěvek obce pro zaměstnance obce ve výši 50 % z ceny jídla v r. 2008
3. Návrh rozpočtu Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska na r. 2008
4. Aktualizaci vnitřních směrnic obce v souvislosti s novelizací právních předpisů na r. 2008
5. Zprávu o provedené veřejnoprávní kontrole příspěvkové organizace zřízené obcí Šumná
- Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo za rok 2007
bere na vědomí :
1. Informaci o přípravě nového vydání Šumenského zpravodaje
2. Informaci o změnách v ZSO VAK Znojemsko
.............................................. ..............................................
starosta místostarostka