Březen 2008

Czech POINT

26. března 2008 v 10:37 Czech POINT
Na Obecním úřadě Šumná byla zprovozněna služba Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.
Projekt Czech POINT vznikl jako reakce na současnou situaci při komunikaci občanů s úřady. Lidé musí běhat mezi úřady, a žádat zvlášť o každý výpis a na jiném úřadě.
Projekt Czech POINT tuto situaci změní. Umožní lidem získat veškeré potřebné dokumenty pouze na jediném místě a na počkání.
Obecní úřad Šumná vydává od 1.2.2008 ověřené výpisy z:
- rejstříku trestů,
- katastru nemovitostí,
- obchodního rejstříku
- živnostenského rejstříku.
Před vydáním ověřeného výstupu z veřejných informačních systémů je nutné znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup:
1. Výpis z Katastru nemovitostí.
Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu.
2. Výpis z Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku.
O výpis z Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
4. Výpis z Rejstříku trestů.
Rejstřík trestů lze vydat osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, občan ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti OP nebo CP a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice a mají přiděleno rodné číslo.
Správní poplatek:
Žadatel o ověřený výstup z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku živnostenského rejstříku podle položky zaplatí za vydání ověřeného výstupu správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, za výdej první stránky každého výpisu 100,- Kč a za každou další započatou stránku 50,- Kč; za výdej výpisu z Rejstříku trestů 50,- Kč. Žadatel bude seznámen s počtem stran výpisu a jeho cenou ještě před tím než, než bude výpis vyhotoven.

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 25.2.2008 č. 2/2008

19. března 2008 v 8:45 Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 25.2.2008
č. 2/2008
Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Program zasedání
2. Dodatek ke smlouvě o prodeji hotových jídel - GASTRO - TM s.r.o. Hostim
a příspěvek obce pro zaměstnance obce ve výši 50 % z ceny jídla v r. 2008
3. Návrh rozpočtu Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska na r. 2008
4. Aktualizaci vnitřních směrnic obce v souvislosti s novelizací právních předpisů na r. 2008
5. Zprávu o provedené veřejnoprávní kontrole příspěvkové organizace zřízené obcí Šumná
- Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo za rok 2007
bere na vědomí :
1. Informaci o přípravě nového vydání Šumenského zpravodaje
2. Informaci o změnách v ZSO VAK Znojemsko
.............................................. ..............................................
starosta místostarostka