Výroční zpráva za rok 2007

8. února 2008 v 14:20 |  Povinné informace
Obec Šumná
vydává v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném
přístupu k informacím výroční zprávu:

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti obecního úřadu Šumná v oblasti poskytování informací
za rok 2007

1. Počet písemně podaných žádostí o informace:
V roce 2007 nebyla podána žádná písemná žádost.
2. Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí:
V roce 2007 nebylo podáno žádné odvolání.
3. Přezkoumání rozhodnutí soudem:
V roce 2007 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí v oblasti poskytování informací.
4. Řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:
V roce 2007 nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
V Šumné, dne 31.1.2008
Petr Cejpek
starosta obce