Únor 2008

Výroční zpráva za rok 2007

8. února 2008 v 14:20 Povinné informace
Obec Šumná
vydává v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném
přístupu k informacím výroční zprávu:

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti obecního úřadu Šumná v oblasti poskytování informací
za rok 2007

1. Počet písemně podaných žádostí o informace:
V roce 2007 nebyla podána žádná písemná žádost.
2. Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí:
V roce 2007 nebylo podáno žádné odvolání.
3. Přezkoumání rozhodnutí soudem:
V roce 2007 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí v oblasti poskytování informací.
4. Řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:
V roce 2007 nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
V Šumné, dne 31.1.2008
Petr Cejpek
starosta obce

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 28.1.2008 č. 1/2008

4. února 2008 v 9:49 Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 28.1.2008
č. 1/2008

Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Program zasedání

2. Zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Šumná za rok 2007
3. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - územní plán obce Šumná - Urbanistické středisko
Jihlava
4. Smlouvu o dílo na zpracování energetického auditu - objekt ZŠ - TOP-ENVI Tech
Brno
5. Dodatek ke smlouvě o nakládání s komunálními odpady - A.S.A. EKO Znojmo
6. Smlouvu na vystoupení souboru Bojané v rámci posvícení 13.9.2008
7. Smlouvu o poskytnutí dotace na zpracování územního plánu obce -
Jihomoravský kraj, odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno


bere na vědomí :
1. Zprávu o provedené kontrole finančního a kontrolního výboru
2. Zprávu o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků
k 31.12.2007
.............................................. ..............................................
starosta místostarostka