Prosinec 2007

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 17.12.2007 č. 12/2007

20. prosince 2007 v 10:49 Usnesení OZ

U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 17.12.2007
č. 12/2007
Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Program zasedání

2. Rozpočtové provizorium na rok 2008 dle přílohy
3. Rozpočtové opatření č. 9/2007 dle přílohy
4. Zásady pro zadávání veřejných zakázek dle přílohy
5. Prominutí úroků z půjčky PS Mládí Šumná - Kroulík Břetislav
6. Přihlášku do Sdružení místních samospráv
ukládá :
1. Finančnímu a kontrolnímu výboru provést kotroly v rámci své náplně v měsíci 1/2008
.............................................. ..............................................
starosta místostarostka


Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 26.11.2007 č.11/2007

3. prosince 2007 v 15:51 Usnesení OZ

U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 26.11.2007
č. 11/2007
Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Program zasedání

2. Navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Šumná
3. Rozpočtové opatření č. 7/2007 dle přílohy
4. Rozpočtové opatření č. 8/2007 dle přílohy
5. Příkaz č. 1/2007 k provedení inventarizace majetku a závazků ´
a složení inventarizačních komisí
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, kterou se mění a doplňuje OZV č.6/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Pronájem sálu KD - 31.12.2007

bere na vědomí :
1. Informaci ředitele Základní školy a Mateřské školy Šumná ke stávce 4.12.2007
2. Plánovanou údržbu lesních porostů
............................................. ..............................................
starosta místostarostka