Listopad 2007

Obecně závazná vyhláška obce Šumná č. 2/2007

29. listopadu 2007 v 16:23 Obecně závazné vyhlášky
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Šumná
č. 2/2007,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Šumná se na svém zasedání dne 26.11.2007 usnesení č. 11 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):
Článek I
Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
se mění a doplňuje takto:
1. Článek 5 se nahrazuje novým zněním:

Čl. 5

Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí ročně 450,- Kč pro:
A/ fyzickou osobu, která má v obci Šumná trvalý pobyt.
B/ fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba.
Sazba poplatku je tvořena:
a/ částkou ve výši 200,-Kč stanovené ve smyslu ust .§10b, odst. 3, písm. a/ zákona
o místních poplatcích.
b/ částkou ve výši 250,-Kč stanovené ve smyslu ust. § 10b, odst. 3, písm.b/ zákona
o místních poplatcích.
2. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou osobu a rok je stanoveno v příloze č. 1 této vyhlášky.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2008.
…………………… …………………………
Dáša Cihlářová Petr Cejpek
místostarostka obce Šumná starosta obce Šumná
Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.11.2007
Sejmuto z úřední desky dne: 28.12.2007
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Šumná
č. 2/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok
Rozúčtování nákladů obce Šumná na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
na fyzickou osobu a rok (sazba poplatku Čl. 5 odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky obce Šumná č. 2/2007
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za rok 2006…………………………………………171 746,00Kč
počet poplatníků…………………………………………………644
náklady na 1 poplatníka …….………………………………..267,-Kč
(Ve vyhlášce upraveno dle zákonné normy na částku 250,- Kč.)
…………………… …………………………
Dáša Cihlářová Petr Cejpek
místostarostka obce Šumná starosta obce Šumná
Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.11.2006
Sejmuto z úřední desky dne: 28.12.2006

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 31.10.2007 č.10/2007

8. listopadu 2007 v 7:46 Usnesení OZ

U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 31.10.2007
č. 10/2007
Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Rozpočtové opatření č. 6/2007
2. Návrh územního plánu
3. Smlouvu o poskytnutí dotace JSDH Šumná
4. Návrh nového čísla Šumenského zpravodaje
5. Sazebník poskytovaných služeb dle přílohy
bere na vědomí :
1. Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Šumná za školní rok 2006/2007
2. Informaci o založení Sportovního klubu při ZŠ Šumná
3. Rozpočtový výhled na r. 2008-2009 dle přílohy
4. Nabídku na využití budovy bývalého Hotelu
ukládá :
1. Starostovi zajistit organizaci besedy s důchodci
.............................................. ..............................................
starosta místostarostka