Duben 2007

Znak obce

16. dubna 2007 v 13:02 Znak obce
Znak obce Šumná
Popis znaku: V modrém štítě zvon nad vykořeněným pařezem, obojí zlaté, vpravo stříbrná sekera se zlatým topůrkem, vlevo postavený stříbrný meč se zlatým jílcem.
Autor návrhu: Miroslav J. V. Pavlů
Vlajka obce Šumná
Popis vlajky: Modrý list, uprostřed zvon nad vykořeněným pařezem, obojí žluté, mezi bílou sekerou se žlutým topůrkem ostřím k žerďovému okraji a bílým mečem se žlutým jílcem hrotem k dolnímu okraji. Poměr šířky k délce listuje 2 : 3.
Autor návrhu: Miroslav J. V. Pavlů
Historie udělení:
Předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek rozhodnutím č. 70 ze dne 11. května 2006, udělil souhlas obci právo užívat znak a vlajku.
Zdůvodnění k návrhům znaku a vlajky:
Zdůvodnění k návrhům znaku a praporu obce Šumná. Obec Šumná (původně Šumvald, německy Schönwald) byla založena na bývalém vranovském panství v roce 1798 rytířem Josefem Hilgartnerem z Lilienbornu. K Vranovu náležela až do zániku patrimoniální správy v roce 1848, do roku 1920 patřila ke Štítarům. Šumná je zemědělskou obcí převážně s dřevařským průmyslem. Významnější historické památky zde nejsou, zmínit lze snad jen zvonici na návsi, postavenou v 19. století. Nedaleko obce se nachází zřícenina hradu Šenkenberka (též Šimberk), založeného před rokem 1239, pustého již v roce 1517.
Obec při svém založení patrně neužívala vlastní pečeti, v Matrice výnosu pozemků z roku 1820 chybí . Při příležitosti dvoustého založení obce vzniklo razítko s motivy zvonice, domu, dvou jehličnanů, pařezu se zaseknutou sekerou a květiny, opis majuskulou OBEC ŠUMNÁ 1798-1998 Toto razítko bývá mylně považováno za znak, jde však v podstatě jen o výtvarně zdařilé logo, atributy znaku chybí.
Předkládané návrhy obecních symbolů Šumné vznikly využitím některých prvků z obecního razítka, které obec jinak velmi výstižně charakterizují (jen zvonici, jejíž reálná podoba nemůže být přenesena do znaku obce, nahradil symbol zvonu). K již známým atributům obce přibyl meč - připomínka zakladatele obce, Josefa Hilgartnera z Lilienbornu.
Miroslav J. V. Pavlů, heraldik

Povinnosti stavebníka

16. dubna 2007 v 7:53 Informace Stavebního úřadu
Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb
Stavebník ( §152 zák.č.183/2006 Sb- stavební zákon )
(1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.
(2) Stavebník je povinen pro účely projednání záměru podle tohoto zákona opatřit předepsanou dokumentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumentace osobou k tomu oprávněnou, je stavebník povinen zajistit zpracování projektové dokumentace takovou osobou, pokud nemá potřebné oprávnění sám.
(3) Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen
a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103.
(4) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Ubytování v obci Šumná

12. dubna 2007 v 8:17 Služby v obci
Ubytování v soukomí v obci Šumná:
Milada Krubová
Šumná 43
tel.:515 291 447,
p. Krubová
ubytování v soukromí
kapacita: 2-6 osob

Tiskopisy

10. dubna 2007 v 10:34 Informace Stavebního úřadu
Zákonem stanovené tiskopisy je možno stáhnout na adrese: