Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 31.1.2007 č. 1/2007

6. března 2007 v 8:19 |  Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 31.1.2007
č. 1/2007
Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Program zasedání
2. Zprávu ředitele Základní školy a Mateřské školy Šumná o výsledku hospodaření za rok 2006 dle přílohy
3. Aktualizaci vnitřních směrnic obce na rok 2007
4. Výsledek inventarizace majetku a závazků obce provedené k 31.12.2006, včetně návrhu na vyřazení a následný odprodej vyřazených položek za ceny navržené v příloze prodej tzv. obálkovou metodou
5. Obecně závaznou vyhlášku obce Šumná č. 1/2007, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území obce Šumná
6. Odkup pozemku parcely č. 50/3 za 5 560,- Kč od manželů Hrubých dle kupní smlouvy
7. Záměnu pozemků ve vlastnictví obce p.č. 643/9, 643/10, 670, 672/1, 703/3, 703/4 za pozemek ve vlastnictví Lesy ČR p.č.571, 574/1 /lokalita lesní hřiště/
8. Prodej pozemku část p.č. 236 před domem č.p. 6 dle žádosti cca 20 m2 (dle geometrického zaměření) za úřední cenu a poplatky s tím spojené - Křivan Emil, Voříšková Marcela
9. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva dle nař. vl. č. 614/2006 Sb.
10. Prodej pozemku část p.č. 286/9 k.ú.Šumná cca 1220 m2 (dle geometrického zaměření) část A 100,-/m2, část B 20,-/m2 - Petr a Diana Sklenářovi, Štítary 240
neschvaluje :
1. Propojení KD a bytovky kabelem za účelem zřízení internetu v restauraci bere na vědomí :
1. Jednání ohledně případných dotací na výstavbu hřiště, dotací EU
2. Jednání ohledně dotací Krajského úřadu JMK na úroky z úvěru
3. Návrh rozpočtu Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska na rok 2007 pověřuje :
1. Finanční a kontrolní výbor k provedení kontroly v rámci své náplně v měsíci únoru 2007
............................................................................................
starostamístostarostka