Obecně závazná vyhláška obce Šumná č. 1/2007, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území obce Šumná

6. března 2007 v 8:34 |  Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška Obce Šumná
číslo 1/2007
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvícha vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území obce Šumná
Zastupitelstvo obce Šumná se na svém zasedání dne 31.1.2007 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Účel obecně závazné vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen "vyhláška") upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů na území obce Šumná.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) chovatelem každý, kdo psa vlastní nebo drží, osoba, která psa doprovází nebo osoba, které byl pes svěřen do opatrování,
b) veřejným prostranstvím všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru,1)
c) volným pobíháním psa bez zajištění psa vodítkem, pod dohledem chovatele.
Čl. 3
Povinnosti chovatelů psů
1. Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích je zakázáno. Chovatel je povinen mít psa po celou dobu jeho pohybu na veřejných prostranstvích na vodítku a vést jej tak, aby nedocházelo k vzájemnému střetu psa s člověkem nebo zvířat mezi sebou.
2. Chovatelé jsou povinni zabránit vstupu psů na dětská hřiště, pískoviště, květinové záhony, venkovní umělé vodní plochy, sportoviště, hřbitovy a další místa opatřená upozorněním na zákaz vstupu se psy.
3. Odstavec 2 se nevztahuje na chovatele, jejichž pes má slepecký výcvik a plní povinnosti, ke kterým je vycvičen (tzv. asistenční pes), příslušníky Policie ČR a příslušníky Armády ČR, kteří používají psa při výkonu služby.
Čl. 4
Prostory určené pro volné pobíhání psů
1. Prostory určené k volnému pobíhání psů jsou místa, kde lze psa pustit z vodítka. Tato místa jsou opatřena označením s upozorněním na volné pobíhání psů.
2. Prostory určené pro volné pobíhání psů jsou následující:
- pozemek polní cesty - p.č. 358/3, p.č. 9, p.č. 661
k. ú. Šumná- vlastník obec Šumná
Čl. 5
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno podle zvláštních právních předpisů.
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.březen 2007.
..…………………………..................................
ing. Dáša CihlářováPetr Cejpek
místostarostkastarosta
____________________________________________________________________
1) § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Vyvěšeno na úřední desce dne: 08.02.2007
Sejmuto z úřední desky dne: 01.03.2007