Březen 2007

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.2.2007 č.2/2007

20. března 2007 v 13:41 Usnesení OZ

U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 26.2.2007
č. 2/2007

Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Program zasedání
2. Smlouvu na zpracování územního plánu pro obec Šumná Urbanistickým střediskem Jihlava, cena díla činí 351 853,50 Kč, částka bude zajištěna rozpočtem obce v r.2007-2008 dle dohodnuté fakturace za dílo
3. Vytvoření školského obvodu Šumná, zahrnující obce Lesná, Milíčovice, Horní Břečkov, Vracovice, Zálesí, Štítary, Oslnovice, Chvalatice, Bítov, Zblovice
4. Dohodu o zápočtu pohledávek a závazků /zhotovení vstupních dveří budovy zdravotního střediska Šumná a zápočtu nájmu bytu MUDr. Studené/
5. Splátkový kalendář na nedoplatek poplatku za likvidaci odpadů Šumná č.p. 6 ve výši 200,- Kč měsíčně
bere na vědomí :
1. Zápis z provedených kontrol finančního a kontrolního výboru

ukládá :
1. Starostovi obce uzavřít smlouvu s Urbanistickým střediskem Jihlava na zpracování územního plánu
2. Starostovi uzavřít smlouvu na zápočet pohledávek a závazků s MUDr. Studenou
3. Starostovi oslovit alespoň dva projektanty s cílem zpracovat návrh na přestavbu garsonek v budově ZŠ na byt pro učitele
..........................................................................................
starostamístostarostka

Obecně závazná vyhláška obce Šumná č. 1/2007, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území obce Šumná

6. března 2007 v 8:34 Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška Obce Šumná
číslo 1/2007
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvícha vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území obce Šumná
Zastupitelstvo obce Šumná se na svém zasedání dne 31.1.2007 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Účel obecně závazné vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen "vyhláška") upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů na území obce Šumná.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) chovatelem každý, kdo psa vlastní nebo drží, osoba, která psa doprovází nebo osoba, které byl pes svěřen do opatrování,
b) veřejným prostranstvím všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru,1)
c) volným pobíháním psa bez zajištění psa vodítkem, pod dohledem chovatele.
Čl. 3
Povinnosti chovatelů psů
1. Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích je zakázáno. Chovatel je povinen mít psa po celou dobu jeho pohybu na veřejných prostranstvích na vodítku a vést jej tak, aby nedocházelo k vzájemnému střetu psa s člověkem nebo zvířat mezi sebou.
2. Chovatelé jsou povinni zabránit vstupu psů na dětská hřiště, pískoviště, květinové záhony, venkovní umělé vodní plochy, sportoviště, hřbitovy a další místa opatřená upozorněním na zákaz vstupu se psy.
3. Odstavec 2 se nevztahuje na chovatele, jejichž pes má slepecký výcvik a plní povinnosti, ke kterým je vycvičen (tzv. asistenční pes), příslušníky Policie ČR a příslušníky Armády ČR, kteří používají psa při výkonu služby.
Čl. 4
Prostory určené pro volné pobíhání psů
1. Prostory určené k volnému pobíhání psů jsou místa, kde lze psa pustit z vodítka. Tato místa jsou opatřena označením s upozorněním na volné pobíhání psů.
2. Prostory určené pro volné pobíhání psů jsou následující:
- pozemek polní cesty - p.č. 358/3, p.č. 9, p.č. 661
k. ú. Šumná- vlastník obec Šumná
Čl. 5
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno podle zvláštních právních předpisů.
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.březen 2007.
..…………………………..................................
ing. Dáša CihlářováPetr Cejpek
místostarostkastarosta
____________________________________________________________________
1) § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Vyvěšeno na úřední desce dne: 08.02.2007
Sejmuto z úřední desky dne: 01.03.2007

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 31.1.2007 č. 1/2007

6. března 2007 v 8:19 Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 31.1.2007
č. 1/2007
Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Program zasedání
2. Zprávu ředitele Základní školy a Mateřské školy Šumná o výsledku hospodaření za rok 2006 dle přílohy
3. Aktualizaci vnitřních směrnic obce na rok 2007
4. Výsledek inventarizace majetku a závazků obce provedené k 31.12.2006, včetně návrhu na vyřazení a následný odprodej vyřazených položek za ceny navržené v příloze prodej tzv. obálkovou metodou
5. Obecně závaznou vyhlášku obce Šumná č. 1/2007, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území obce Šumná
6. Odkup pozemku parcely č. 50/3 za 5 560,- Kč od manželů Hrubých dle kupní smlouvy
7. Záměnu pozemků ve vlastnictví obce p.č. 643/9, 643/10, 670, 672/1, 703/3, 703/4 za pozemek ve vlastnictví Lesy ČR p.č.571, 574/1 /lokalita lesní hřiště/
8. Prodej pozemku část p.č. 236 před domem č.p. 6 dle žádosti cca 20 m2 (dle geometrického zaměření) za úřední cenu a poplatky s tím spojené - Křivan Emil, Voříšková Marcela
9. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva dle nař. vl. č. 614/2006 Sb.
10. Prodej pozemku část p.č. 286/9 k.ú.Šumná cca 1220 m2 (dle geometrického zaměření) část A 100,-/m2, část B 20,-/m2 - Petr a Diana Sklenářovi, Štítary 240
neschvaluje :
1. Propojení KD a bytovky kabelem za účelem zřízení internetu v restauraci bere na vědomí :
1. Jednání ohledně případných dotací na výstavbu hřiště, dotací EU
2. Jednání ohledně dotací Krajského úřadu JMK na úroky z úvěru
3. Návrh rozpočtu Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska na rok 2007 pověřuje :
1. Finanční a kontrolní výbor k provedení kontroly v rámci své náplně v měsíci únoru 2007
............................................................................................
starostamístostarostka

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 18.12.2006 č. 12/2006

6. března 2007 v 8:16 Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 18.12.2006
č. 12/2006
Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Program zasedání
2. Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
3. Záměr prodeje pozemku p.č. 286/9
4. Využití 2 bytů v budově základní školy Šumná pro výuku žáků
5. Rozpočtové opatření č. 7/2006
6. Rozpočtové provizorium na rok 2007
bere na vědomí :
1. Rozmístění dalších 2 kontejnerů na plasty na stávající sběrná místa
2. Informaci z jednání ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko
............................................................................................
starostamístostarostka