Leden 2007

Výroční zpráva rok 2006

4. ledna 2007 v 10:03 Povinné informace
Obec Šumná vydává v souladu s § 18 zák.č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím

V Ý R O Č N Í Z P R Á V U
o činnosti Obecního úřadu Šumná v oblasti poskytování informací za rok 2006

1.Počet písemně podaných žádostí o informace
V roce 2006 nebyla podána žádná písemná žádost.

2. Počet podaných odvolání /rozkladů/ proti rozhodnutí
V roce 2006 nebylo podáno žádné odvolání.

3. Přezkoumání rozhodnutí soudem
V roce 2006 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí v oblasti poskytování informací.

4. Řízení o sankcích za nedodržování zák.č. 106/1999 Sb.
V roce 2006 nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
V Šumné, dne 4.1.2007

Petr Cejpek
starosta obce Šumná