Prosinec 2006

Usnesení zastupitelstva obce Šumná ze dne 27.11.2006

7. prosince 2006 v 12:35 Usnesení OZ
U s n e s e n í
zastupitelstva obce Šumná ze dne 27.11.2006
č. 11/2006
Zastupitelstvo obce Šumná
schvaluje :
1. Program zasedání
2. Jednací řád zastupitelstva obce
3. Příkaz k provedení inventarizace č. 1/2006 a složení inventarizačních komisí
4. Aktualizaci vnitřních směrnic

5.Pověření k užívání závěsného znaku při významných příležitostech a občanských obřadech pro : Petr Cejpek, Jan Tobolka, Ing. Kopřiva Zbyněk
6.Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů /výše poplatku 450,- Kč/
7. Rozpočtové opatření č. 6/2006
8. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva dle nař. vlády č. 50/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

zřizuje :
1. Finanční výbor
předseda : Kosmák Jaroslav
členové: Dajčarová Květuše, Ošťádal Přemysl
2. Kontrolní výbor
předseda: Ing. Kopřiva Zbyněk
členové: Nečasová Dana, Tobolka Jan
bere na vědomí :
1. Rozpočtové provizorium na rok 2007 Svazku pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska
2. Termín uspořádání setkání dříve narozených občanů - 9.12.2006 14.00 hod.
...................................................................................
starostamístostarostka