Obecně závazná vyhláška obce Šumná č. 7/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2005

28. listopadu 2006 v 8:08 |  Obecně závazné vyhlášky
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Šumná
č. 7/2006,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Šumná se na svém zasedání dne 27.11.2006 usnesení č. 11 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):
Článek I
Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění a doplňuje takto:
1. Článek 5 se nahrazuje novým zněním:

Čl. 5

Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí ročně 450,- Kč pro:
A/ fyzickou osobu, která má v obci Šumná trvalý pobyt.
B/ fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Sazba poplatku je tvořena:
a/ částkou ve výši 200,-Kč stanovené ve smyslu ust .§10b, odst. 3, písm. a/ zákona o místních poplatcích.
b/ částkou ve výši 250,-Kč stanovené ve smyslu ust. § 10b, odst. 3, písm.b/ zákona o místních poplatcích.
2. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou osobu a rok je stanoveno v příloze č. 1 této vyhlášky.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.
................................................................................
Dáša Cihlářová
Petr Cejpek
místostarostka obce Šumnástarosta obce Šumná
razítko: Obecní úřad Šumná okr. Znojmo
Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.11.2006
Sejmuto z úřední desky dne: 27.12.2006
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Šumná
č. 7/2006 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok
Rozúčtování nákladů obce Šumná na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou osobu a rok (sazba poplatku Čl. 5 odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky obce Šumná č. 7/2006
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za rok 2005……………………………168 399,00Kč
počet poplatníků………………………… …………633
náklady na 1 poplatníka ……………… …………..266,-Kč
(Ve vyhlášce upraveno dle zákonné normy na částku 250,- Kč.)
Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.11.2006
Sejmuto z úřední desky dne: 27.12.2006