Obecně závazná vyhláška obce Šumná číslo 1/2004 o místních poplatcích hlava V.

26. května 2006 v 14:37 |  Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Šumná
číslo 1/2004
o místních poplatcích
HLAVA V
Poplatek z ubytovací kapacity
ČL. 31
Předmět poplatku
Poplatek se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

Čl. 32
Poplatník
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 33
Ohlašovací povinnost
(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnost, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Ubytovatel obdobným způsobem a ve stejných lhůtách ohlásí správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Fyzická nebo právnická osoba , která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Čl. 34
Sazba poplatku
Poplatek činí za každé využité lůžko a den 2,- Kč.

Čl. 35
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.10. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do 31.12. příslušného roku.

Čl. 36
Osvobození
(1) Poplatku nepodléhá :
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik nároku na osvobození.

ČÁST TŘETÍ
Ustanovení společná

Čl. 43
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nebo plátce nesplní ve stanovené lhůtě svoji ohlašovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37 a) citovaného zákona.

Čl. 44
(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

ČÁST ČTVRTÁ
Ustanovení zrušující
Čl.45

Zrušuje se obecně závazná vyhláška číslo 1/1999.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost
Čl. 46

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2004

......................................... ..............................................
místostarosta obce starosta obce

Na úřední desce obecního úřadu Šumná

vyvěšeno dne: 30.12.2003

sejmuto dne: 20.1.2004