Obecně závazná vyhláška obce Šumná číslo 1/2004 o místních poplatcích hlava I. - IV.

26. května 2006 v 14:35 |  Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Šumná
číslo 1/2004
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Šumná vydalo dne 29.12.2003 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 , odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
Čl. 1
(1) Obec Šumná zavádí a vybírá tyto místní poplatky :

a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
c) poplatek za užívání veřejného prostranství
d) poplatek ze vstupného
e) poplatek z ubytovací kapacity

(2) Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad Šumná. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

ČÁST DRUHÁ
HLAVA I
Poplatek ze psů
Čl.2
Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3
Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(4) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
Čl.5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla držitele se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

(2) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.

(3) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

Čl.6
Sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok:

a) za psa 100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč

Čl. 7
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Čl. 8
Osvobození
(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je :
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,
e) obec nebo rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí,
f) Policie ČR a Městská policie,
g) osoba, která je držitelem psa převzatého z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy - osvobození se zde vztahuje na dobu jednoho kalendářního roku.
h) osoba, která drží a používá v honitbě loveckého psa. Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. Potvrzení o složené zkoušce vystavené jejím pořadatelem je nutné předložit.
(2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31.ledna kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.
(3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

HLAVA II
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Čl. 9
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.

Čl. 10
Poplatník
Poplatek platí fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě uvedeném v Čl. 10 pobývá za účelem léčení nebo rekreace.

Čl. 11
Plátce
Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická osoba nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Tato osoba za poplatek ručí.

Čl. 12
Ohlašovací povinnost
(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásí písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejných lhůtách ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustřeďovány peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Čl.13
Sazba poplatku

Poplatek činí :
a) za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu ... 7,- Kč

Čl. 14
Splatnost poplatku
(1) Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do 31.10. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li povinnost odvést poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Čl.15
Osvobození
(1) Poplatku nepodléhají :
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

HLAVA III
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 16
Předmět poplatku
(1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2) Z akcí pořádaných ne veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 17
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím je :

parcela č.390 - před OÚ - parkoviště
parcela č. 344 - před OÚ - u studny
parcela č. 236 - před Jednotou ke Štítarům
parcela č. 216 - od křižovatky ke hřbitovu
parcela č. 295 - ke škole
parcela č. 389 - před zdravotním střediskem
parcela č. 429 - k nádraží
parcela č. 346 - ulice Jednota- Bulínová
parcela č. 296/1 - řadovky u ZŠ.


Čl. 18
Poplatník
Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 16.

Čl. 19
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně do 5 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 5 dní je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen ohlašovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
(2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 do 5dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.
(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl.20
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 16 až do dne, kdy toto užívání skončilo.

Čl. 21
Sazba poplatku
(1) Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství :
a) za umístění skládek suti, odpadového materiálu, chlévské mrvy......... 5,- Kč
b) za umístění skládek stavebního materiálu a paliv ................1,- Kč
c) za umístění stavebního zařízení pro výstavbu RD na určené ploše
v trvání do 1 roku ............................ 1,- Kč
v trvání nad 1 rok ............................ 5,- Kč
d) za umístění zařízení sloužících k prodejním účelům (prodejních stánků, pultů,nebo jiného
zařízení sloužícího k prodejním účelům) ....................10,-Kč
e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb ...........10,-Kč
f) za umístění lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí na určené ploše .....50,- Kč
h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo, pro vozidlo určené
pro silniční dopravu a přepravu, traktor, nákladní přívěs na určené ploše ......10,- Kč
ch) za užívání veřejného prostranství pro kulturní,sportovní a reklamní akce ..... 1,- Kč
i) za užívání veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl .....10,- Kč

(2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 22
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo,

(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 23
Osvobození
(1) Poplatku nepodléhá :
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro služební vozidla obce,
c) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro služební vozidla Policie ČR,
d) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro služební vozidla zdravotnické služby,
e) provádění výkopových prací, jejichž investorem je obec nebo obcí zřízené příspěvkové organizace,
f) kulturní, sportovní a reklamní akce, jejichž pořadatelem je obec nebo obcí zřízené příspěvkové organizace a místní tělovýchovná jednota.

(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu:
a) ve lhůtě stanovené v Čl. 19 této vyhlášky,
b) v případě vzniku osvobození po splnění ohlašovací povinnosti ve lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.

(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik nároku na osvobození.

HLAVA IV
Poplatek ze vstupného
Čl. 24
Předmět poplatku
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
(2) Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 25
Vstupné
Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl. 26
Poplatník
Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Čl. 27
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen nejpozději 3 dny před konáním akce ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného.
(2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
(4) U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejné prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.

Čl. 28
Sazba poplatku
Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce činí 15%.

Čl. 29
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne pořádání akce.

Čl. 30
Osvobození
(1) Od poplatku jsou osvobozeny :
a) sportovní akce pořádané místní tělovýchovnou jednotou,
b) divadelní představení a koncerty vážné hudby,
c) filmová představení,
d) akce, jejichž pořadatelem jsou obec a rozpočtové, příspěvkové a zájmově kulturní organizace zřízené obcí.
e) sportovní akce určené mládeži a dětem.
(2) Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku současně s ohlašovací povinností podle Čl. 27.