Obecně závazná vyhláška č. 6/2005

22. května 2006 v 16:26 |  Obecně závazné vyhlášky
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Šumná
č. 6/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Šumná se na svém zasedání dne 12.12.2005 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Šumná touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen "poplatek").[1]
Čl.2
Předmět poplatku
Poplatek se vybírá za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Šumná, který byl stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Šumná č. 1/2001, o nakládání s komunálním odpadem v obci Šumná ze dne 3.12.2001.
Čl.3
Poplatník
1. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, a fyzická osoba, která má
ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce Šumná, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
2. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, v případě rodinných nebo bytových domů vlastníkem nebo správcem.
3. V případě, že stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je ve vlastnictví více osob, jsou tyto osoby povinny hradit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 4

Ohlašovací povinnost

1. Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů
ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
2. V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

Čl. 5

Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí ročně 450,- Kč pro:
A/ fyzickou osobu, která má v obci Šumná trvalý pobyt.
B/ fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba.
Sazba poplatku je tvořena:
a/ částkou ve výši 234,-Kč stanovené ve smyslu ust .§10b, odst. 3, písm. a/ zákona
o místních poplatcích.
b/ částkou ve výši 216,-Kč stanovené ve smyslu ust. § 10b, odst. 3, písm.b/ zákona
o místních poplatcích.
2. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou osobu a rok je stanoveno v příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. 6
Osvobození:
Poplatek neplatí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, ale:
a) v obci se prokazatelně víc jak dva roky nezdržuje,
b) zdržuje se přechodně v cizině po dobu nejméně devíti po sobě jdoucích měsíců,
c) je ve výkonu trestu odnětí svobody delší jak devět měsíců,
d) osoby evidenčně vedené k trvalému pobytu na adrese Šumná 149 (ohlašovna), které se v obci nezdržují.
Poplatek dále neplatí fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Šumná v lokalitě Dolní Olešná.
Čl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Dojde-li ke změně místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby určené
nebo sloužící k individuální rekreaci v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
2. Vrácení případného přeplatku na poplatku se řídí ustanoveními zvláštního právního předpisu.2)
Pozn.
2) § 64 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů:
"Požádá-li daňový dlužník o vrácení přeplatku, přeplatek se vrátí, činí-li více než 50 Kč a nemá-li současně daňový dlužník nedoplatek na jiné dani u téhož správce daně, nebo neuplatnil-li podle odstavce 2 požadavek
na úhradu nedoplatku jiný správce daně, a to do třiceti dnů od doručení žádosti, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak."
Čl.8
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný v pololetních splátkách bez vyměření vždy do 31.3. a 30.9.
kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 9. kalendářního roku, je poplatek splatný
do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
Čl. 9
Ustanovení přechodná, společná a závěrečná
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit
až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
3. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
4. Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 3 tohoto článku učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla."

Čl. 10

Zrušující ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2006 .
…………………… …………………………
Jan Tobolka Petr Cejpek
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.12.2005
Sejmuto z úřední desky dne: 5.1.2006


[1] § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.